Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Oceňování opcí
Název práce v češtině: Oceňování opcí
Název v anglickém jazyce: Option Pricing
Klíčová slova: oceňování opcí, binomický model, multinomický model, odhad parametrů
Klíčová slova anglicky: option pricing, binomial model, multinomial model, parameters estimate
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Jan Hurt, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.12.2008
Datum zadání: 01.12.2008
Datum a čas obhajoby: 01.06.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:12.04.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:15.04.2011
Datum proběhlé obhajoby: 01.06.2011
Oponenti: prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomant se bude zabývat problematikou oceňování opcí. Pojedná o binomickém a Black-Scholesově modelu a provede komparaci jimi dosažených výsledků na reálných či nasimulovaných datech. Zaměří se též na oceňování opcí se stochastickou volatilitou.
Seznam odborné literatury
[1] Dupačová, J., Hurt, J., Štěpán, J.: Stochastic Modeling in Economics and Finance. Kluwer Academic Publishers. Dordrecht 2002.
[2] Hull, J.C.: Options, Futures, and other Derivative Securities. 6th ed., Pearson Prentice Hall. Upper Saddle River 2006.
[3] Carmona, R. A., Rozovskii, B.: Stochastic Partial Differential Equations:Six Perspectives. American Mathematical Society. Providence 1999.
[4] Beichelt, F.: Stochastic Processes in Science, Engineering and Finance. Chapmann&Hall/CRC. Boca Raton 2006.
[5] Rolski, T.: Stochastic Processes for Insurance and Finance. Willey. Chichester 2001.
[6] Shreve, S.: Stochastic Calculus for Finance. Springer-Verlag. New York 2004.
Předběžná náplň práce
oceňování opcí
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
option pricing
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK