Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Tréninkové metody a přístupy k výcviku koní založené na různých principech učení a důsledky jejich aplikace v tréninku koní
Název práce v češtině: Tréninkové metody a přístupy k výcviku koní založené
na různých principech učení a důsledky jejich aplikace v tréninku koní
Název v anglickém jazyce: Training methods based on different principles of equine learning
and consequences of their application to horse training
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra zoologie (31-170)
Vedoucí / školitel: doc. Ing. Jitka Bartošová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 28.11.2008
Datum zadání: 07.01.2009
Datum odevzdání elektronické podoby:01.06.2009
Datum proběhlé obhajoby: 01.06.2009
Oponenti: Bc. Jana Dubcová
 
 
 
Předběžná náplň práce
Možnosti uplatnění koní v životě člověka se odvíjejí od způsobu a úspěšnosti jejich tréninku. Úspěšnost koně během tréninku závisí na jeho schopnosti učit se a požadovaným způsobem reagovat na podněty přicházející od člověka, ať už při rutinní manipulaci s koněm (např. čištění, krmení, ošetřování kopyt) nebo během pracovního (zejména jezdeckého) výcviku. Práce se tedy zaměří jednak na jednotlivé způsoby učení, které lze během výcviku koní uplatňovat, a dále na faktory, které ovlivňují schopnost koní učit se (např. handling v hříběcím věku, management chovu koní, atd.). Důraz bude kladen na účinnost různých typů tréninkových metod a přístupů k výcviku koně, založených na různých principech (positivní vs. negativní posilování podnětů, trest, atd.) a na zhodnocení jejich aplikace v tréninku koní. Optimální trénink koní by měl vést nejen k lepším a vyrovnanějším výkonům koně při práci (např. ježdění, či zápřahu), ale také k vyšší bezpečnosti při každodenním kontaktu člověka a koně. Z pohledu etického přístupu ke zvířeti trénink koně nesmí snižovat jeho wellfare (tj. způsobovat nadměrný stres, bolest, fyziologické nebo morfologické změny, apod.). Vhodný způsob tréninku může dále rozšířit možnosti využití koní, například prostřednictvím tzv. equine learning activities.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Potential of using horses in humans life depend on the way of horse training and its successfulness. Success of equine training depends on equine learning ability and the skill to react on human cues in the desirable manner. These are common during a routine manipulation with horses (e.g. brushing, feeding, hoof keeping, etc.) or during working (mainly horse-back riding) training. The bachelor work will be focused on different manners of equine learning applied in horse training practise, and on factors being involved in equine learning ability (e.g. handling, breeding management, etc.). Effects of different training methods and attitudes towards horse training based on basic principles (positive versus negative reinforcement, punishment, etc.),and consequences of their application to horse training will be reviewed. The aim of optimal training is not only better horse prformance(e.g. horse-back riding or horse-driving), but also adequate safety during routine human-horse contact. According to ethic attitude towards animal, horse training must not compromise its welfare (i.e. cause enormous stress, pain, physiological or morphological changes, etc.). Optimal training could futher extend the potential of using horses in a new way, e.g. equine learning activities.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK