Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Marine magafauna of coastal waters in southern Ireland
Název práce v češtině: Mořská megafauna příbřežních vod jižního Irska
Název v anglickém jazyce: Marine magafauna of coastal waters in southern Ireland
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra ekologie (31-162)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Adam Petrusek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 27.11.2008
Datum zadání: 29.01.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:05.05.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:05.05.2011
Datum proběhlé obhajoby: 30.05.2011
Oponenti: prof. Mgr. Jiří Reif, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Práce je zaměřena na časové trendy v pozorování mořské megafauny (kytovců, kožatek, měsíčníků a žraloků obrovských) z fixní pozorovatelny na ostrově Cape Clear v jižním Irsku. Data jsou ze dvou časových rovin: 1) z intenzivního dvouměsíčního pozorování z letní sezóny 2008, vykonaného osobně autorkou práce, 2) z dlouhodobých dat o náhodných pozorováních megafauny archivovaných na místní ornitologické stanici. Testovány jsou hypotézy, že v rámci sezóny závisí početnost a diverzita pozorovaných druhů na teplotě povrchové vody, a že některé druhy jsou dobrými indikátory dlouhodobých klimatických změn.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The thesis focuses on temporal trends on observations of marine megafauna (cetaceans, leatherback turtles, sunfish, and basking sharks) from the fixed observation point at the island Cape Clear in southern Irish coastal waters. Analyzed data are form two different time scales: 1) intensive two-month observations conducted by the author in summer season 2008; 2) long-term data on causal megafauna observations archived at Cape Clear birdwatching station. The hypotheses are tested that abundance and diversity of megafauna within season depends on surface sea temperature, and that some of the studied taxa are good indicators of long-term climate changes.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK