Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Smluvní vztahy mezi poradenskou společností a klientem
Název práce v češtině: Smluvní vztahy mezi poradenskou společností a klientem
Název v anglickém jazyce: Contractual relations between a consulting company and its client
Klíčová slova: poradenská společnost, konzultant, smlouva o poskytování poradenských služeb
Klíčová slova anglicky: consulting firm, consultant, consulting agreement
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Stanislav Plíva, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 27.11.2008
Datum zadání: 31.01.2011
Datum a čas obhajoby: 03.05.2011 15:30
Místo konání obhajoby: 230
Datum odevzdání elektronické podoby:31.01.2011
Datum proběhlé obhajoby: 03.05.2011
Oponenti: JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem této práce bylo analyzovat smluvní vztahy mezi poradenskou společností a jejími klienty. Důvodem vypracování tohohle tématu je vzrůstající počet poradenských společností podnikajících v České republice. Potažmo neexistence explicitní úpravy těchto vztahů v českém právním pořádku.
Práce je členěna na dvě hlavní části, každá z nich popisuje různé aspekty management consultingu. První část je dále rozdělena na tři kapitoly. Kapitola první definuje základní ekonomické i právní pojmy spojené s management consultingem. Popisuje stručně vývoj jeho historie a nastiňuje typologii management consultingu. Kapitola druhá je věnována subjektům smluvního vztahu a ve třetí kapitole je řešena otázka režimu smluvního vztahu.
Druhá část práce nazvaná „Poznatky a problémy při výkonu poradenské činnosti“ se zaměřuje na analýzu relevantní právní úpravy v kombinaci s praktickými ukázkami v minulosti uzavřených smluv. Tato část je také dále členěna na dvě kapitoly. Kapitola první pojednává o subsumci smlouvy o poradenské činnosti pod některý ze zákonných smluvních typů (smlouva o dílo, mandátní smlouva), zatímco kapitola druhá je zaměřena na praktické otázky obsahu smlouvy o poskytování poradenské činnosti.
Závěry jsou nastíněny částečně v první kapitole druhé části a částečně v závěru práce. Hlavním účelem práce bylo zjistit, co je hospodářskou kauzou vztahu mezi poradenskou společností a klientem a jaký má tato kauza vliv na právní posouzení smluvního vztahu.
Dalším cílem práce bylo do české ekonomicko-právní teorie přinést pojednání o těchto vztazích. Práce by také měla podnítit diskuzi o právních aspektech smluvních vztahů mezi poradenskou společností a klientem.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The purpose of my thesis is to analyse the contractual relations between consulting firm and its client. The reason for my research is an increasing amount of consulting firms arising in Czech business enviroment as well as non-existence of precise and explicit regulation of these relations in Czech legal system.
The thesis is composed of two main chapters, each of them dealing with different aspects of management consulting. Chapter One is subdivided into three parts. Part One is introductory and defines basic terminology of management consulting, its history and typology. Part Two deals with subjects of contractual relations between consulting firm and client. Finally part Three explains when these relations will be regulated by Czech commercial contract law.
Chapter Two examines relevant Czech legislation in combination with practical examples from valid agreements. The chapter consists of two parts. Part One focuses on particularities of Czech contract law. Part Two investigates what should be included in consulting agreement.
Conclusions are drawn partially in Chapter Two, part One and partially in the epilogue. The main aim of the thesis is to find out what is the economic cause of thess relationts, and what influence it has on its legal status. Whether it has more features of work contract or subcontractor agreements.
Secondary goal is to bring to the Czech economic and legal theory a professional discourse on this issue. Finally, this thesis should spark a further discussion on legal aspects of the expanding management consultanting.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK