Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Corona et sedes ad maiorem splendorem et gloriam B. V. M.
Název práce v češtině: Corona et sedes ad maiorem splendorem et gloriam B. V. M.
Název v anglickém jazyce: A crown and throne for greater splendor and glory of Blessed Virgin Mary
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.11.2008
Datum zadání: 26.11.2008
Datum a čas obhajoby: 09.06.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.05.2009
Datum odevzdání tištěné podoby:05.05.2009
Datum proběhlé obhajoby: 09.06.2009
Oponenti: PhDr. Mgr. Marek Pučalík, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
I. Úvod
II. Vznik a historie mariánských korunovačních obřadů
a) hrabě Alessandro Sforza Pallavicini
b) papežské korunovační dekrety
c) korunovační ceremonie
III. Papežské korunovace v Čechách a na Moravě ? korunky a oltáře
a) Panna Maria Svatohorská
b) Panna Maria ze Svatého Kopečku u Olomouce
c) Panna Maria od Svatého Tomáše v Brně
IV. Závěr
Seznam odborné literatury
Prameny:
SÚA Praha, Synopsis historiae sacromontanae, latinský rukopis, sign. P 131.
SÚA Praha, Diarium Residentiae in Sacramonte I.latinský rukopis, Řád Redemptoristů, sign.p.č. 104.
SOA Brno, fond E4, 5:31, fol.53 - soupis drahokamů na korunkách, fol. 106-11 - podklad pro vydání programu v Conchylium Marianum, fol. 104-105 kreslené návrhy na tzv. Velkou a Malou bránu před prelaturou
Deníky residence na sv. Kopečku 1679-1759:
MZA Brno, fond E 55 Premonstráti Klášterní Hradisko, inv. č. 240, sign. II 42.
Státní vědecká knihovna v Olomouci, oddělení rukopisů a starých tisků (SVKOL) sign. M-II-257, 403.
MZA Brno G 1, Bočkova sbírka č.4143, č.12276/5.
MZA Brno E 55, Premonstráti Klášterní Hradisko, Deník kanonie, Diář rezidence na Kopečku.
MZA Brno G 12, Cerroniho sbírka.
Strahovský klášter Praha, Ortus et progressus Sacri Montis in Marchionatu Moraviae prope Olomucium, latinský rukopis 1757,pozdější svatokopecký převor Tadeáš Schrabal popisuje průběh všech velkých úprav provedených v chrámu v letech 1721- 1732. sign. SK BT IV 91.
Strahovský klášter Praha, Sv. Kopeček, Katalog Hradišťských 1688-1783. rukopis,sign.DK III 4.
Strahovský klášter Praha , sbírka mědirytin: "Korunovace PM Svatokopecké", mědiryt 440 x650 mm, sign. GS 175 ( 40/65-186), značeno : Jos.Moravinus delin: Birckhart. Sculp: Prag. Mariani Servi, Antony Brückner. Civis Przibramensis.

Literatura:
Aurora Primae Diei in Seculo Mariano Inchoato per pp. Societatis Jesu anno 1647. In S. Monte Stabilitos.,
sign. SK ET XIV 25.
BALBÍN Bohuslav: Diva Montis Sancti seu origines et miracula magne dei hominumque matris Mariae, que in Sancto Monte Regni Bohemiae, ad Argentifodinas Przibramenses, Pragae 1665, sign. NKČR 51C44.
BALBÍN Bohuslav: Přepodivná Matka Svato-Horská Maria, Praha 1666, překlad P. Mat. Šteyer T.J., sign. NK ČR 54 G 7.
BALBÍN Bohuslav: Diva Turzanensis...Olomutii 1658.
BECKOVSKÝ J.F.: Poselkyně starých příběhů českých, díl II. K vydání upravil dr. Antonín Rezek, svazek III., Praha 1880, s. 519-520.
Compendiaria descripto de gloriosissimo actu, Coronationis B.V. Deipare, In Monte Sancto Societatis JESU in Regno Bohemiae, Die 22. Junii, Anno Domini 1732, sign. SK AP XII 1.
Conchylium Marianum vetustissimae et venustissimae Gemmae Moraviae. Brunae 1736,
Regno Behemiae die 22.Juni 1732, sign. SK AN IV 12.
Corona Sacro Montana, sive Constellatio Coeli Mariani, Nocte super media Gloriosissimae Coronationis Augustissimae Coelorum Imperatricis Mariae Thumaturgae Statuae, ab Angelis allatae, In Horizonte Montis Praemonstrati ad Olomucium, Die 21.l Septembris, Anno MDCCXXXII. Serenissimo Coelo Praemonstrata. Olomucii 1732, sign. SK FT I 13/2.
DERKA J. N. : Stručné dějiny a popis poutního chrámu Rodičky Boží Marie Panny na sv. Kopečku u Olomouce, Brno 1886, sign. SK FD IV 48/ a.
DOKULIL A.: Korunovace bl. Panny Marie na Sv. Kopečku u Olomouce, in: Papežská korunovace Matky Boží. Brno 1913, s.13-18.
DUBRAVIUS A .F. : Maria Virgo regiae urbis Brunensis...., Brunae 1743, sign. SK BS I 51.
DUDNIK J: Synopsis bibliothecae Marianae. Coloniae 1643
EICHLER K.: Poutní místa a milostivé obrazy, Brno 1888, díl I., část I., s. 211-257.
Enthronisticum Parthenium, sive Gloria et Honor Neo-inauguratae Augustissimae Coelorum Reginae Mariae in Thaumaturga Effigie Sua, Portentofo Angeloru, famulatu allata....Olomucii 1733, sign. SK AL III 2.
Gemma Moravieae Thumaturga Brunensis. Brunae 1742, sign. SK BV II 159.
HOLAS F.X.: Dějiny potního místa mariánského Svaté Hory u Příbramě, Příbram 1929.
HRÁČEK Jan: Původ a dějiny poutního chrámu Panny Marie n sv.Kopečku u Olomouce, Svatý Kopeček 1933.
HUBATIUS z KOTNOVA J. J.: Žebřík Jakuba: Panna Maria Svatohorská, po kterém Bůh sestoupilo na zem, aby po něm lidé zasloužili vstoupiti na nebe. Praha 1737.
JANDA Antonín: Papežská korunovace Matky Boží Svatohostýnské, Hostýn 1913.
KAYSER L: Athenaeum sive Universitatis Mariana statue in Sacro monte premonstrato Moraviae ad Olomoucium a Laurentio Kayser. Olomucii 1732, sign. SK FL III 4/a.
KONSTANC, J: Succurre miseris. Svatohorská Panna Maria, nejslavnější Rodička Boží v Čechách nad Příbramí Praha 1655, sign. SK BV IX. 31.
KOPEČEK Josef: Svatá Hora, Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 2004.
KOPEČEK Josef: Karel Škréta na Svaté Hoře in Podbrdsko IX, 2002.
Krátké vypsání o nalezení a stoletní slavnosti a slavném korunování zázračného obrazu Marie Panny na Svaté Praemonstratenské hoře blíž Olomouce. V Hradci Králové 1733, s. 85-109, sign. SK FD V II.
KRSEK I., KUDĚLKA Z.,STEHLÍK M.,VÁLKA J.: Umění baroka na Moravě a ve Slezsku.
Academia Praha 1996.
Mons Premonstratus neb Před-vkázaná Hora. To jest: Pravdivé a dokonalé sepsání svaté a mnohými Milostmi Mariánskými dalece a vysoce stkvoucí se Hory. V Hradci králové 1732.
NEUMANN P. A.: K 200 výročí korunovace milostného obrazu PM v klášteře brněnských augustiniánů
(1736-1936) Brno 1936, sign SK II 7525.
POPP P.I. : Historia Divae Virginis in Monte Sancto a P. Ignatio Popp S.J., Pragae 1758, sign. SKAOXIII11.
PETRŽÍLKA Stanislav: Odražená záře Marye Panny na Nebi od Boha Korunované, na Zemi mnohejma zázrakama osvícenej Obraz, z obzvláštního povolení a zásluh mnohých zázraků na Zemi Korunovanej. Na Svatý Hoře slavného Tovaryšstva Ježíše v Království Českým nad Příbramí skrze Vítězné stavení v Společnosti Nočních Kunstovních Ohňů jakožto hořící lásky a radosti Svědkův ozdobným vyobrazením vysvětlená v srdci téhož Města na Rynku dne 22. měsíce června, kteréžto Den MariI Nebe KráloVnV KorVnoV VCtIl., Příbram 1732, sign. NK ČR 54 B 641.
POCHE Emanuel: Umělecké památky Čech I., Praha 1977, s. 378.
PUBETZE Vojtěch: Aurora primae diei in saeculo Mariano. Pragae. Typis Universitatis per Jacobum Schweiger, Factorem 1747. První díl nedokončeného spisu nadepsaného Annus Marianus.
Refractio splendoris a Sanctissima Virgine Matre Maria in coelis coronata in eius miraculis clarissimam Statuam Coronatam in Monte Sancto, Pragae 1732, sign. SK BQ I 82.
Regina Caeli, Corona Gloriae et Majestatis Super Creaturam universam Exaltata in Caelis, Maria ritu Vaticano prima in Regno Bohemiae in S. Monte Corona Regali Aurea Coronata. Pragae 1732, sign. SK BS I. 53, kniha 2.
SAMEK Bohumil: Umělecké památky Moravy a Slezska I., Academia Praha 1994.
Sanctum saeculare Marianum, Olomucii 1732.
SMEJKAL Bohuslav: Pohledy do historie Svatého Kopečka, Svatý Kopeček 2001.
SMEJKAL Bohuslav / HYHLÍK V. (foto): Svatý Kopeček Poutní chrám Navštívení PM, Olomouc 1994.
SUCHÁNEK P.: K větší cti a slávě. Umění a mecenát opatů kláštera Hradisko v 18.století. Brno 2007.
s. 217-228.
Svatohorská Panna Marya, nejslavnější rodička Boží v Čechách nad Příbrami.1655. SK BV IX.31.
Žebřík Jakoba Maria Panna Svatohorská, po kterém Bůh vstoupil na zem aby po něm lidé zasloužili vstoupiti do nebe....Praha 1737, sign. SK BU II 135/33.


Předběžná náplň práce
Bakalářská práce pojednává o korunování milostných mariánských obrazů v Čechách a na Moravě v době baroka.
Na základě studia starých latinských rukopisů, tisků, mědirytů, novodobé literatury a zkoumání příslušných korunovačních insignií, se věnuji rozboru příprav a následnému korunovačnímu aktu a to zejména z pohledu uměleckých řemesel.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
My bachelor thesis deals with the coronation Virgin Mary´s images of mercy in Bohemia and Moravia during Baroque period.Based on the study of old Latin manuscripts, printings, copperplates; as well as modern literature and research of relevant coronation insignia, I focus on analysis of preparation and subsequent act of coronation from the point of view of arts and crafts.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK