Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Výslechové strategie v raném novověku - Výslechové postupy soudců a obranné strategie delikventů v případě cizoložství, incestu a bigamie v raně novověkých Čechách a na Moravě
Název práce v češtině: Výslechové strategie v raném novověku - Výslechové postupy soudců a obranné
strategie delikventů v případě cizoložství, incestu a bigamie
v raně novověkých Čechách a na Moravě
Název v anglickém jazyce: Inquiry Strategies in Early Modern Period - Inquiry Methods of Judges and
Defence Strategies of Offenders in Case of Adultery, Incest and Bigamy
in Early Modern Bohemia and Moravia
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Antropologická studia (24-KOA)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Daniela Tinková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.11.2008
Datum zadání: 25.11.2008
Datum odevzdání elektronické podoby:26.06.2009
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2009
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YM4A1004)
Oponenti: prof. Dr. phil. Pavel Himl
 
 
 
Konzultanti: prof. Dr. phil. Pavel Himl
PhDr. Lucie Storchová, Ph.D.
Předběžná náplň práce
Tato diplomová práce navazuje na práci bakalářskou, jejímž ústředním tématem byl rozbor tří mravnostních deliktů (cizoložství, incestu a bigamie) v raně novověkých Čechách a na Moravě. Předložená práce navazuje na obecnou klasifikaci výše zmíněných deliktů a pojednává o problematice soudního výslechu ve stejném období a oblasti. Představuje detailnější tematické studium výslechových postupů soudců a obranných strategií obžalovaných mužů a žen s ohledem na genderový aspekt. Pojednává tedy na jedné straně o postupech, které soudci měli k dispozici, aby dosáhli přiznání obžalovaných, na straně druhé zkoumá taktiku, kterou jednotliví obžalovaní užívali na svou obranu ve snaze přesvědčit soud o své nevině a obhájit svou čest. Práce se též věnuje problematice raně novověkého obrazu femininity a maskulinity, jaký nám ukazuje trestněprávní teorie a soudní praxe. Tento obraz můžeme vidět jak v jazyce trestních zákoníků, tak ve výpovědích obžalovaných mužů a žen u soudu. Tato diplomová práce je založena na studiu raně novověkých legislativních textů (trestních zákoníků) a editovaných smolných knih.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This diploma thesis is a follow-up to an earlier bachelor thesis, whose main theme was a study of three immoral offences (adultery, incest and bigamy) in early modern Bohemia and Moravia. Subsequent thesis follows the general classification of the above mentioned offences and deals with the problems of the court interrogation itself in the same period and territory. It presents more detailed thematic survey of inquiry methods of judges and defence strategies of accused men and women with respect to the gender aspect. Thus it shows on one hand the methods the judges have on their's disposal to achieve a confession of the accused ones, on the other hand it concerns the tactic that the accused ones were using to defend themselves in quest of persuading the court of their innocence and justifying their honour. The thesis also deals with the problems of an early modern model of femininity and masculinity that can be found in criminal theory and judiciary practice. We can see it in the language of early modern criminal codes and in the court statements of accused men and women as well. The thesis is based on a study of early modern legislative texts (criminal codes) and edited court books.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK