Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Samoorganizace a morphing
Název práce v češtině: Samoorganizace a morphing
Název v anglickém jazyce: Self-organization and morphing
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Iveta Mrázová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.11.2008
Datum zadání: 21.11.2008
Datum a čas obhajoby: 21.09.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:21.09.2009
Datum proběhlé obhajoby: 21.09.2009
Oponenti: RNDr. František Mráz, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
V diplomové práci posluchač přehledově zpracuje následující témata:

- rekapitulace a srovnání různých metod vhodných pro klastrování vstupních dat (Kohonenovy mapy a jejich varianty s adaptivní topologií i pro učení s učitelem, hierarchické shlukování)
- rekapitulace a analýza základních algoritmů pro morphing
- adaptivní a automatická detekce významných vstupních parametrů modelů a metod - např. na základě rozptylu úrovní šedi, entropie ap.

Na některé z uvedených témat se diplomant zaměří detailněji a na základě reálných obrazových dat navrhne vhodnou strategii pro jejich předzpracování a přistoupí k realizaci jednotlivých modelů. Součástí práce bude i zhodnocení vlastních výsledků a zkušeností.
Seznam odborné literatury
1. Některé z dostupných základních učebnic a přehledových článků vhodných pro zvolené téma, např.:
- T. Kohonen: Self-Organizing Maps, Springer-Verlag, Berlin, 1995
- R. Rojas: Neural Networks: A Systematic Introduction, Springer-Verlag,
1996
- B. Fritzke: A Growing Neural Gas Network Learns Topologies, in: G.
Tesauro et al. (eds): Advances in Neural Information Processing
Systems 7, MIT PRESS, (1995) pp. 625-632.
- G. Wolberg: Image morphing: a survey, in: Visual Computer, Springer-Verlag, (1998) 14:360-372

2. Články:
- D. Alahakoon, S. K. Halgamuge, B. Srinivasan: Dynamic self-organizing
maps with controlled growth for knowledge discovery, in: IEEE
Transactions on Neural Networks, Vol. 11, No. 3, (2000) pp. 601-614.
- P. Gao, T. W. Sedeberg: A work minimization approach to image morphing, in: Visual Computer, Springer-Verlag, (1998) 14:390-400.
- J. Pakkanen, J. Iivarinen, E. Oja: The evolving tree - a novel self-
organizing network for data analysis, in: Neural Processing Letters,
Vol. 20, (2004), pp. 199-211.
- A. Sangole, G. K. Knopf, P. C. Igwe: Shape Morphing Using Spherical SOFMS, in: C. H. Dagli et al. (eds): Intelligent Engineering Systems Through Artificial Neural Networks, Vol. 13, ASME Press, New York, (2003).
- M-Ch. Su, I-Ch. Liu: Application of the Self-Organizing Feature Map Algorithm in Facial Image Morphing, in: Neural Processing Letters 14:35-47, (2001).

3. Aktuální články z profilujících světových časopisů, např.: Neural Networks, IEEE Transactions on Neural Networks, Visual Computer ap.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK