Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Issue tracker s webovým rozhraním
Název práce v jazyce práce (slovenština): Issue tracker s webovým rozhraním
Název práce v češtině: Issue tracker s webovým rozhraním
Název v anglickém jazyce: Web Based Issue Tracker
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Vedoucí / školitel: RNDr. Tomáš Poch, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 13.11.2008
Datum zadání: 13.11.2008
Datum a čas obhajoby: 14.09.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.09.2009
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2009
Oponenti: Mgr. Peter Libič, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cieľom práce je vytvoriť helpdesk / issue tracker. Účelom
aplikácie bude evidencia problémov/úloh a sledovanie ich riešenia v rámci firmy (alebo nejakej
organizácie). Zároveň bude slúžiť ako platforma na komunikáciu s klientami, ktorí jej
prostredníctvom budú zadávať požiadavky. Bude sa teda jednať o multiužívateľskú
aplikáciu s webovým rozhraním, ktorej predpokladanými používateľmi budú jednak zamestnanci firmy ako aj
klienti. Dôraz bude kladený na možnosť nastavenia zabezpečenia resp. obmedzenia
prístupu užívateľov k dátovým položkám a funkcionalite.

Aplikácia bude postavená na technológiách Java EE.
Seznam odborné literatury
Thinking in Java, 4th Edition, Bruce Eckel, Prentice-Hall PTR, February 10, 2006. ISBN 0-13-187248-6
Johnson, Rod (2002). Expert One-on-one J2EE Design and Development. Wiley. ISBN 0-7645-4385-7.
Donald Brown, Chad Michael Davis, and Scott Stanlick Struts 2 in Action

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK