Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Rozvržení pracovní doby
Název práce v češtině: Rozvržení pracovní doby
Název v anglickém jazyce: Scheduling the hours of work
Klíčová slova: pracovní doba,rozvržení pracovní doby
Klíčová slova anglicky: working time, schedule of working time
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.11.2008
Datum zadání: 21.06.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 01.07.2011
Datum a čas obhajoby: 28.06.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:21.06.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:21.06.2011
Datum proběhlé obhajoby: 28.06.2011
Oponenti: prof. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem této diplomové práce je poskytnout ucelený pohled na vývoj právní úpravy rozvržení pracovní doby a ukázat jak dlouhou cestu musel tento institut pracovního práva ujít, než dostál současné podoby. Jelikož je Česká republika členem Evropské unie, je tato práce zpracována i s přihlédnutím k právu tohoto seskupení.
Práce se skládá z úvodu, tří kapitol a závěru.
V úvodní kapitole se stručně zaměřuji na vývoj právní úpravy rozvržení pracovní doby. Svůj historický exkurs zahajuje v roce 1918, i když je samozřejmě možné tento institut pozorovat již ve starších dobách. Podstatou této kapitoly je pojednání o zákonu č. 65/1965 Sb., zákoník práce, který je předchůdcem současné právní úpravy.
Druhá kapitola se zabývá rozvržením pracovní doby obsaženém v současném pracovněprávním kodexu a podrobně se věnuje jednotlivým typům rozvržení pracovní doby, zejména pak kontu pracovní doby, které je novinkou v našem právním řádu.
V závěrečné kapitole je upraveno rozvržení pracovní doby v souvislosti s mezinárodními dokumenty a s předpisy Evropského společenství, s nimiž musí být český právní řád v souladu.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of this thesis is to provide a comprehensive look at the evolution of schedule of working time legislation and to highlight the longtime process of the institute to evolve to its present form. Since the Czech Republic is the member of the European Union, the thesis is prepared with regard to the law of the European Union.
The thesis consists of introduction , three chapters and conclusion.
In the introductory chapter, I briefly focuses on the development of schedule of working time legislation. Historical overview began in 1918, although it is certainly possible that the institute had already existed earlier. This chapter deals mainly with the law No. 65/1965 Coll., Labor Code, the predecessor of the current legislation.
The second chapter deals with the schedule of working time under the current Labor Code and focuses in detail on the various types of working time schedule, particularly working time account, which is a novelty in our legal system.
The final chapter describes schedule of working time in relation to an international documents and European Community law, which the Czech legal system must be consistent with.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK