Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Analýza středního školství v Kraji Vysočina v kontextu demografického vývoje
Název práce v češtině: Analýza středního školství v Kraji Vysočina v kontextu demografického vývoje
Název v anglickém jazyce: Analysis of the secondary education in the Vysočina Region in context of demographic development
Klíčová slova: Kraj Vysočina, střední vzdělávání, střední školy, populační prognóza, odvozená prognóza, míry účasti žáků na středním vzdělávání, obory středního vzdělávání, kapacity oborů, kapacity škol
Klíčová slova anglicky: The Vysočina Region, secondary education, secondary schools, population forecast, derived forecast, rates of participation in secondary education, fields of study of secondary education, capacity of fields of study, capacity of schools
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra demografie a geodemografie (31-360)
Vedoucí / školitel: RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.12.2014
Datum zadání: 16.12.2014
Datum odevzdání elektronické podoby:24.04.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:21.04.2017
Datum proběhlé obhajoby: 02.06.2017
Oponenti: RNDr. Michaela Kleňhová
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem práce je zhodnotit vývoj středního školství v Kraji Vysočina, tj. vývoj rozmístění, struktury a obsazenosti středoškolských zařízení. Hlavní část práce spočívá v analýze vývoje plodnosti v souvislosti s vývojem počtu žáků. Snahou je mj. nastínit možné scénáře budoucího vývoje středního školství v kraji.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK