Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Scattering of the electroweak vector bosons
Název práce v češtině: Procesy rozptylu vektorových bosonů elektroslabých interakcí
Název v anglickém jazyce: Scattering of the electroweak vector bosons
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jiří Hořejší, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.11.2008
Datum zadání: 03.11.2008
Datum a čas obhajoby: 20.09.2010 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 20.09.2010
Oponenti: RNDr. Jiří Novotný, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomant by se měl nejprve důkladně seznámit s příslušnou problematikou na úrovni standardního modelu (SM) elektroslabých interakcí. Dále by měl zvládnout techniky výpočtu amplitud a účinných průřezů procesů rozptylu vektorových bosonů v některých modelech vycházejících za hranice SM, a samostatně ověřit správnost některých již dříve publikovaných výpočtů. Součástí práce by mělo být rovněž přehledné objasnění současné situace, pokud jde o možnosti plánovaných experimentálních testů v dané oblasti. Do doporučené studijní literatury patří také další prameny, citované v položkách níže uvedeného seznamu (podle bližších pokynů školitele).

Seznam odborné literatury
1. J. Hořejší: Introduction to electroweak unification: standard model from tree unitarity
World Scientific, Singapore 1994
2. M. S. Chanowitz: The no-Higgs signal: strong WW scattering at the LHC,
arXiv:hep-ph/0412203, 2004.
3. K. Cheung et al.: Partially strong WW scattering,
arXiv:0803.2661 [hep-ph], March 2008.
Předběžná náplň práce
Rozptyl vektorových bosonů je proces, pomocí něhož je možno na fundamentální úrovni testovat povahu Higgsova mechanismu v teorii elektroslabých interakcí. Ve standardním modelu a jeho jednoduchých rozšířeních, jež obsahují elementární Higgsovy bosony, je poruchová unitarita garantována právě přítomností elementárních skalárů. Pokud by Higgsovy částice neexistovaly, musí fungovat jiný mechanismus unitarizace rozptylových amplitud, který bude téměř jistě přístupný experimentálním testům na zařízení LHC v CERN a případných dalších budoucích vysokoenergetických colliderech.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Vector boson scattering is a physical process that would enable one to test the nature of the electroweak Higgs mechanism at a fundamental level. In the standard model and in its simple extensions containing the elementary Higgs bosons, the perturbative unitarity of the S-matrix is guaranteed precisely by the presence of the elementary scalars. If the Higgs particles do not exist, there must be another unitarization mechanism, which will be accessible to experimental tests at the facility LHC at CERN, or eventually at the next high-energy colliders.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK