Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Otakar Šourek (1883-1956) a jeho hudebně kritické působení
Název práce v češtině: Otakar Šourek (1883-1956) a jeho hudebně kritické působení
Název v anglickém jazyce: Otakar Šourek (1883-1956) and his Music Critical Activities
Klíčová slova: hudební kritika, hudba, meziválečné období, Otakar Šourek
Klíčová slova anglicky: music criticism, music, interwar period, Otakar Šourek
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav hudební vědy (21-UHV)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Jarmila Gabrielová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.10.2008
Datum zadání: 30.10.2008
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 28.05.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.04.2012
Datum proběhlé obhajoby: 28.05.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Jan Kachlík, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Úkolem práce je zpracovat pozůstalost Otakara Šourka a zdokumentovat tak jeho mnohaletou hudebně kritickou činnost v meziválečném období. Na základě těchto materiálů si práce klade za cíl podat charakteristiku Otakara Šourka jako hudebního kritika a taktéž charakteristiku jeho hudebně estetických východisek a hodnotové orientace a to v kontextu dobových kritických diskuzí a sporů.

Seznam odborné literatury
Kolektiv autorů: Dějiny české hudební kultury 1890/1945. Praha: Academia, 1972-1981.
Žalman, Jiří a kol.: Příručka muzejníkova. I. Tvorba, evidence, inventarizace a bezpečnost sbírek v muzeích a galeriích. Praha: Asociace muzeí a galerií, 2002.
Locke, Brian S.: Opera and ideology in Prague. Rochester: University of Rochester Press, 2006.
Československý hudební slovník osob a institucí. Sv. 2, M-Ž. Praha: Státní hudební vydavatelství, 1965.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK