Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Vlastnosti bipyridin-N,N´-dioxidů v plynné fázi
Název práce v češtině: Vlastnosti bipyridin-N,N´-dioxidů v plynné fázi
Název v anglickém jazyce: Properties of bipyridine N,N'-dioxides in the gas phase
Klíčová slova: DFT výpočty, hmotnostní spektrometrie, protonová afinita
Klíčová slova anglicky: DFT calculations, mass spectrometry, proton affinity
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra organické chemie (31-270)
Vedoucí / školitel: prof. Mgr. Jana Roithová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.10.2008
Datum zadání: 28.04.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:21.01.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:22.05.2010
Datum proběhlé obhajoby: 24.05.2010
Oponenti: prof. RNDr. Martin Kotora, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Pyridin N-oxidy jsou silně nukleofilní činidla, které lze využít jako výborné ligandy pro celou řadu kovových katalyzátorů. Nedávno byla také publikována organokatalytická reakce mezi allyl(trichlor)silanem a benzaldehydem, kde pyridin N-oxid slouží jako organokatalyzátor. Koordinační a nukleofilní vlastnosti pyridin N-oxidů lze ještě zlepšit, pokud je mateřská struktura odvozena od 2,2´-bipyridin-N,N´-dioxidu. Předmětem studia bude výzkum základních vlastností řady molekul odvozených od 2,2´-bipyridin-N,N´-dioxidu jako jsou protonové afinity, vliv molekulární struktury na protonovou afinitu a komplexační vlastnosti zejména s ohledem na schopnost rozeznávat chiralitu partnera ve smíšených komplexech. Pyridine N-oxides are strongly nucleophilic reagents, which can be used as outstanding ligands for a whole array of metallic catalysts. Recently, an organocatalytic reaction between allyl(trichloro)silane and benzaldehyde has been reported, where pyridine N-oxides serve as organocatalysts. Coordination and nucleophilic properties of pyridine N-oxides can be further improved, if the parent compound is derived from 2,2´-bipyridine N,N´-dioxide. The topic of this project will be the investigation of intrinsic properties of series of molecules derived from 2,2´-bipyridine N,N´-dioxide such as proton affinities and effect of molecular structure on proton affinities and complexation properties with particular attention to the capability of chiral recognition of a partner in mixed complexes.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK