Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 278)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ensemblové experimenty s málo-dimenzionálními atmosférickými modely
Název práce v češtině: Ensemblové experimenty s málo-dimenzionálními atmosférickými modely
Název v anglickém jazyce: Ensemble experiments with low-dimensional atmospheric models
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyziky atmosféry (32-KFA)
Vedoucí / školitel: RNDr. Aleš Raidl, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.11.2008
Datum zadání: 06.11.2008
Datum a čas obhajoby: 13.09.2010 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2010
Oponenti: Mgr. Jiří Mikšovský, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Úkolem je shrnutí různých typů ensemblových (skupinových) předpovědí a některé vybrané provést s jednoduchými atmosférickými modely (lze zadat i obecněji pro jakékoliv modely).
Seznam odborné literatury
Horák J. Krlín L., Raidl A.: Deterministický chaos a jeho fyzikální aplikace, Academia, 2003
- další literatura podle pokynů vedoucího
Předběžná náplň práce
V posledních 20 letech vstupují do popředí jak předpovědní praxe, tak i klimatického modelování tzv. ensemblové předpovědi. Protože realizace takových plnohodnotných předpovědí vyžaduje mít dispozici komplexní numerický nebo klimatický model, je v rámci diplomové práce schůdnější pracovat s nízko-dimenzionálními a málo-parametrickými modely dílčích procesů v atmosféře. Tím se řešení problematiky redukuje ?jen? na určitý dílčí proces z fyziky atmosféry.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of the thesis is summarization of different types of ensemble prediction and some of them carry out with low-dimensional atmospheric models.
In the last 20 years comes to the fore of practice in weather service so called ensemble prediction method. Because of realization full ensemble experiment challenge of NWPM of complex climate model, thesis will be done with low-dimensional and low-parametric models of particular atmospheric processes.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK