Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Malíř František Jakub Prokyš
Název práce v češtině: Malíř František Jakub Prokyš
Název v anglickém jazyce: Painter Frantisek Jakub Prokys
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 22.10.2008
Datum zadání: 22.10.2008
Datum a čas obhajoby: 16.06.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.05.2009
Datum odevzdání tištěné podoby:05.05.2009
Datum proběhlé obhajoby: 16.06.2009
Oponenti: PhDr. Petra Oulíková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Obsah:
1. Kulturní prostředí jižních Čech v 18. století (se zvláštním přihlédnutím k schwarzenberskému knížecímu dvoru)
2. František Jakub Prokyš a) život
b) dílo
c) objednavatelé
d) spolupracovníci
3. katalog děl a) deskové obrazy
b) nástěnná malba
c) kresba (návrhy)
4. literatura + seznam
5. prameny + seznam
6. obrazová příloha
Seznam odborné literatury
Literatura:
BLAŽÍČEK Oldřich J.: Rokoko a konec baroku v Čechách, Praha 1948.
BLAŽÍČEK Oldřich J.: Umění baroku v Čechách, Praha 1971.
BRANIŠ Josef: Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu Česko-Budějovickém, Praha: 1900.
KADLEC Jaroslav: Klášter augustiniánských kanovníků v Třeboni, Praha: 2004.
KUBÁK Jaroslav: Topografie města Českých Budějovic. 1540?1800, České Budějovice: 1973.
MAREŠ František, SEDLÁČEK Jan: Soupis památek historických a uměleckých v politickém okrese krumlovském, Praha: 1918.
MAREŠ František, SEDLÁČEK Jan: Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu prachatickém Praha: 1913.
MAREŠ František, SEDLÁČEK Jan: Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu třeboňském, Praha: 1900.
MATOUŠ František: František Jakub Prokyš. barokní malíř jihočeský, Ročenka kruhu pro pěstování dějin umění. 1937?38, Praha: 1938.
NEUBERT Karel: České malířství. Manýrismus a barok (grafika), Praha: 1998.
NEUMANN Jaromír: Malířství XVII. Století v Čechách: barokní realismus, Praha: 1951.
NEUMANN Jaromír: Český barok, Praha: 1969.
POCHE Emanuel a kol.: Umělecké památky Čech, Praha: 1978.
PODLAHA Antonín, ŠITTLER Eduard: Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu Milevském, Praha: 1898.
VLČEK Pavel, SOMMER Petr, FOLTÝN Dušan: Encyklopedie českých klášterů, Praha: 1997.
VOLLMER Hans: Allgemeines lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart 27/28, Leipzig: 1934.
Předběžná náplň práce
Diplomová práce se bude zabývat životem a dílem jihočeského malíře Františka Jakuba Prokyše.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The thesis will deal with live and work South Bohemian rococo painter František Jakub Prokyš.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK