Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Application of metamaterial structures in terahertz spectral range
Název práce v češtině: Použití metamateriálových struktur v terahertzové spektrální oblasti
Název v anglickém jazyce:
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Petr Kužel, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.10.2008
Datum zadání: 30.10.2008
Datum a čas obhajoby: 24.05.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:24.05.2010
Datum proběhlé obhajoby: 24.05.2010
Oponenti: prof. Ing. Jiří Čtyroký, DrSc.
 
 
 
Konzultanti: RNDr. Filip Kadlec
Předběžná náplň práce
V současné době dochází k rychlému vývoji zdrojů, detektorů i nových aplikací pro spektrální obor elektromagnetických vln s kvazioptickými vlastnostmi označovaný jako terahertzové záření. Terahertzová oblast spektra se nachází v intervalu 0.1?3 THz a těsně sousedí s vysokofrekvenční oblastí mikrovln a dalekým infračerveným oborem. Očekává se, že v budoucnu bude využita např. pro rozvoj komunikačních technologií a pro detekci a identifikaci některých (nebezpečných) látek. V této souvislosti se začínají intenzivně studovat tzv. metamateriály pro terahertzovou oblast, tj. umělé struktury s periodickými motivy mnohem menšími než vlnová délka a s optickými vlastnostmi, které se běžně v přírodě nevyskytují. Takové struktury pak mohou sloužit k vytváření kvazioptických prvků schopných aktivně ovlivňovat šíření terahertzových vln ve vlnovodech i ve volném prostoru.
Cílem diplomové práce je výzkum terahertzových "optických" vlastností hluboko leptaných (~80 mikrometrů) metamateriálových struktur v křemíkových substrátech. Změnou struktury leptané vrstvy je možné měnit její efektivní index lomu v rozsahu 1-3.4 a vytvářet silně anizotropní materiály (s hodnotou dvojlomu až 1.25). Struktury mohou být využity ke konstrukci základních optických prvků jako např. půlvlnné a čtvrtvlnné destičky. Periodickým vrstvením takových struktur se vytvoří jednodimenzionální fotonický krystal sloužící např. jako senzor ke spektrální identifikaci kapalin ve velmi malém množství. Experimentální výzkum se bude provádět v laboratoři THz spektroskopie Fyzikálního ústavu AVČR. Studované struktury jsou připravovány pomocí plazmového leptání v rámci zahraniční spolupráce.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK