Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Jaderné kolektivní stupně volnosti a Skyrme funkcionál
Název práce v češtině: Jaderné kolektivní stupně volnosti a Skyrme funkcionál
Název v anglickém jazyce: Nuclear collective degrees of freedom and Skyrme functional
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jan Kvasil, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.11.2008
Datum zadání: 16.04.2010
Datum a čas obhajoby: 20.09.2010 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 20.09.2010
Oponenti: prof. RNDr. Pavel Cejnar, Dr., DSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce se týká problému mnoha těles v jaderné fyzice, konkrétně odvození
výrazů a jejich zabudování do numerických progranů pro výpočet charakteristik
těžších jader v rámci metody SRPA (viz. anotace níže). Tato problematika je v
ÚČJF MFF UK řešena v širší mezinárodní spolupráci (univerzita v Erlangenu,
univerzita v Neapoli, Spojený Ústav Jaderných výzkunů v Dubně u Moskvy).
Seznam odborné literatury
P.Ring, P.Schuck, The Nuclear Many Body Problem, Springer-Verlag N.Z, (1980)
J. Dobaczewski, J.Dudek, Physical Review C52, 1827 (1975)
M. Bender, etal., Physical Review C65, 054322 (2002)
V.O.Nesterenko, W.Kleinig, J.Kvasil, P.Veselý, P.-G.Reinhard, Phys.Rev. C74, 064306 (2006)
Předběžná náplň práce
V ÚČJF MFF UK byla vypracována metoda "Separable Random Phase Approximation with
Skyrme Functional Mean Field" (SRPA) pro popis vlastností středně těžkých a těžkých
jader. Metoda je založená na funkcionálním přístupu k jadernému hamiltoniánu. Řetězec
výpočetních programů sestavených na základě RRPA metody byl užit pro analýzu E1, E2,
E3 a M1 rezonancí v jádrech. Cílem diplomové práce je rozšířit tuto metodu i pro
studium Gamov-Tellerových a Fermiho beta přechodů v jádrech, t.j. odvodit příslušné
vztahy pro pravděpodobnosti těchto přechodů a zabudovat tyto vztahy do stávajících
výpočetních programů.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
In IPNP of MFF UK the method "Separable Random Phase Approximation with Skyrme Functional
Mean Fieald" (SRPA) was developed for the description of middle-heavy and heavy nuclei
properties. The method is based on the functional approach to nuclear Hamiltonian.
The chain of numerical codes, constructed on the base of the SRPA method, was used for
analyses of E1, E2, E3 and M1 resonances in nuclei. The aim of tis diploma work is to
extend this method also for the analysis of Gamow-Teller and Fermi beta transitions in
nuclei, that means to derive corresponding expressions and to incorporate them into
existing numerical codes.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK