Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Komparace extrémních štafetových závodů: Adrenalin Cup a Dolomitenmann
Název práce v češtině: Komparace extrémních štafetových závodů: Adrenalin Cup a Dolomitenmann
Název v anglickém jazyce: Comparison of extreme relay races: Adrenalin Cup and Dolomitenmann
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Management (51-400110)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jan Šíma, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.10.2008
Datum zadání: 09.11.2008
Datum a čas obhajoby: 23.09.2009 11:30
Datum odevzdání elektronické podoby:23.09.2009
Datum proběhlé obhajoby: 23.09.2009
Oponenti: Mgr. Radka Matiasová
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cíl práce
Cílem mé diplomové práce je analýza dvou extrémních štafetových závodů: Adrenalin Cup a Dolomitenmann a jejich následná komparace vedoucí k doporučením a návrhům na zlepšení.


Úkoly práce

Z výše uvedených cílů vyplývá několik jasných úkolů:
1) Vymezení a definování základních pojmů z oblasti managementu a marketingu
2) Stanovení jednotlivých činností souvisejících s konáním sportovních akcí
3) Popsat a vysvětlit metodologická východiska ? popisnou analýzu a komparační analýzu
4) Jednotlivě analyzovat oba závody
5) Komparace a doporučení pro další ročníky


Seznam odborné literatury
1) ČÁSLAVOVÁ, E. Management. Praha: East West Publishing Company and East Publishing Praha. 2000. ISBN 80-7219-010-5, 172 s.
2) SOLOMON, J. An Insider´s Guide to Managing Sporting Events Champaign: Human Kinetics. 2002. ISBN 0-7360-3108-1, 211 s.
3) KOONTZ, H., WEIHRICH, H. Management, 10. vyd. Praha: Victoria Publishing. 1993. ISBN 80-85605-45-7, 659 s.
4) GRAHAM, S., GOLDBLATT, J.J., NEIROTTI, L. Ultimate Guide to Sports Marketing (2nd Edition), Blacklick, OH, USA: McGraw-Hill Professional Book Group. 2001. ISBN: 9780071361248, 315 s.
5) VODÁČEK, L., VODÁČKOVÁ, O. Management. Praha: Management Press, 1994. ISBN 80-85603-55-1
6) HORÁKOVÁ, I. Marketing v současné světové praxi. Praha: Grada Publishing, 1992. ISBN: 80-85424-83-5, 364 s.
7) DRUCKER, P.F. Management Tasks, Responsibilities, Practices. London: Heineman, 1974. ISBN 80-85603-00-4
8) CHUNG, K.H. Management: Critical Success Factors. Boston: Allyn & Bacon, 1987. ISBN 0205103235, 760 s.
9) ROBBINS, S.P. Organizational Behaviour. Englewood Cliff: Prentice Hall, 2004. ISBN 0-13-170901-1, 675 s.
10) PITTS, B.G., STOTLAR, D.K. Fundamentals of Sport Marketing. Morgatown: Fitness Information Technology, 1996. ISBN 80-85986-01-9, 290 s.
11) BUREŠ, I. Praktická škola marketingu, Bratislava: Uniapress, 1990. ISBN 80-85313-01-4
12) KOTLER, P. Marketing management. Praha: Grada Publishing, 2001. ISBN 80-247-0016-6, 719 s.
13) MULLIN, B.J., HARDY, S., SUTTON, W.A. Sport Marketing. Champaign: Human Kinetics, 2000. ISBN 0-88011-877-6, 389 s.
14) NOVOTNÝ, J. Ekonomika sportu. 1. vyd. Praha: ISV nakladatelství, 2000. ISBN 80-85866-68-4, 263 s.
15) WRIGHT, P.M., NOE, R.A. Management of Organisation. 2. Vyd. USA: Irwin/McGraw-Hill, 1996. ISBN 0-256-17472-5, 857 s.
Předběžná náplň práce
Analýza extrémních štafetových závodů a jejich následná komparace vedoucí k doporučením a návrhům na zlepšení
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Analysis of extreme relay races and their comparison leading to recommendation and improvement suggestion
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK