Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Genderově citlivé rodičovství
Název práce v češtině: Genderově citlivé rodičovství
Název v anglickém jazyce: Gender sensitive parenting
Klíčová slova: gender, výchova, genderová citlivost, socializace, genderová identita, rodičovství, feminismus
Klíčová slova anglicky: gender, education, gender sensitivity, socialization, gender identity, parenting, feminism
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Genderová studia (24-KGS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 06.10.2008
Datum zadání: 18.06.2012
Datum odevzdání elektronické podoby:28.06.2012
Datum proběhlé obhajoby: 06.09.2012
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YMGOBH00)
Oponenti: doc. PhDr. Zuzana Kiczková, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Tématem diplomové práce je genderově citlivé rodičovství a výchova. Vzhledem k relativní neprobádanosti tohoto tématu (oproti například genderově cilivé výchově ve školství) se bude teoretická část věnovat teoretickým přístupům, pojmům a literatuře, která se věnuje této problematice.
Cílem výzkumné části diplomové práce je zjistit, jak vychovávají rodiče, kteří se rozhodli přistupovat ke svému dítěti/dětem genderově nestereotypně, na jaké překážky narážejí a jak s nimi a okolím vyjednávají. Práce bude pomocí polostrukturovaných rozhovorů s rodiči a zúčastněného pozorování v rodině mapovat jejich strategie a úskalí, na která narážejí, když se o genderově citlivou výchovu snaží. Dále se práce bude zajímat o to, jaké ústupky od svých výchovných ideálů rodiče činí, protože na ně tlačí okolí.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK