Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Magnetické a termodynamické vlastnosti REPd2Al3 sloučenin.
Název práce v češtině: Magnetické a termodynamické vlastnosti REPd2Al3 sloučenin.
Název v anglickém jazyce: Magnetic and thermodynamic properties of REPd2Al3
compounds.
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Jiří Pospíšil, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 24.10.2008
Datum zadání: 31.10.2008
Datum a čas obhajoby: 23.06.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:23.06.2009
Datum proběhlé obhajoby: 23.06.2009
Oponenti: prof. Mgr. Pavel Javorský, Dr.
 
 
 
Konzultanti: prof. RNDr. Vladimír Sechovský, DrSc.
doc. RNDr. Martin Diviš, CSc.
doc. RNDr. Jan Prokleška, Ph.D.
Zásady pro vypracování
1) syntéza vybraných sloučenin (např. PrPd2Al3, NdPd2Al3 a Y a La nemagnetické analogy) v polykrystalické formě a ve formě monokrystalů
2) strukturní a fázová charakterizace práškovou rentgenovou difrakcí a EDX analýzou
3) měření termodynamických a magnetických vlastností jako funkce teploty a magnetického pole
4) interpretace získaných experimentálních dat na úrovni znalostí Bc. stupně programu Fyzika
Seznam odborné literatury
Solid state physics / Neil W. Ashcroft, N. David Mermin
New York : Brooks/Cole, c1976

Úvod do fyziky pevných látek / Charles Kittel
Praha : Academia, 1985

Magnetism in condensed matter / Stephen Blundell
Oxford : Oxford University Press, c2001
Předběžná náplň práce
Sloučeniny o složení REPd2Al3 (RE ? prvky vzácných zemin + uran) náleží do rozsáhlé skupiny intermetalických materiálů vyznačujících se neobvyklými magnetickými, termodynamickými a transportními vlastnostmi, které jsou odrazem jedinečných vlastnostní 4f a 5f elektronů iontů vzácných zemin. Objevená koexistence supravodivosti a antiferomagnetismu na UPd2Al3 posílila výzkumný zájem o strukturní protějšky na bázi RE.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The REPd2Al3 compounds (RE ? rare earths elements + uranium) belong to a large group of intermetallic materials exhibiting various anomalous magnetic, thermodynamic and transport properties, which reflect unique properties of 4f a 5f electrons of RE ions. The observed coexistence of superconductivity and antiferromagnetism in UPd2Al3 boosted the research efforts on the isostructural counterparts.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK