Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Výzkum možností výuky ve virtuální realitě a v prostředí Second Life
Název práce v češtině: Výzkum možností výuky ve virtuální realitě a v prostředí Second Life
Název v anglickém jazyce: Research of teaching possibilities in virtual reality and in Second Life
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav informačních studií - studia nových médií (21-UISKNM)
Vedoucí / školitel: Mgr. Denisa Kera, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.07.2008
Datum zadání: 30.07.2008
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 22.09.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:08.08.2008
Datum proběhlé obhajoby: 22.09.2008
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Jaroslav Koťa
 
 
 
Předběžná náplň práce
Obsahem diplomové práce je výčet současných a tradičních metod výuky cizích jazyků. Dále popis metodických přístupů pro realizaci jazykové výuky ve virtuální realitě a zhodnocení efektivity daných přístupů na modelovém příkladu. -- Součástí diplomové práce je také projekt a případová studie, která sleduje aplikaci různých metod výuky cizích jazyků v prostředí virtuálního světa Second Life. -- Pro realizaci projektu byla použita kombinace několika metod, vhodných pro pedagogický výzkum. V samotném výzkumu byly stanoveny dva cíle. Cíl první sledoval průměr nabytých poznatků studenty s ohledem na aplikovanou výukovou metodu. Cíl druhý sledoval průměr celkově nabytých poznatků. Nejvíce se osvědčily výukové metody ze skupiny metod nepřímých a smíšených. Součástí sekce ?Realizace projektu? je závěrečná zpráva z výzkumu, jejíž obsahem jsou zjištění a doporučení pro efektivní použití prostředí Second Life v oblasti vzdělávání. Videodokumentace je uložena na CD nosiči, který je přiložen k diplomové práci. -- V průběhu výzkumu určeného v zadání práce se objevily nové otázky a problémy, které diplomová práce zmiňuje. Jedná se např. o problematiku Netspeaku ve vztahu k jazykovému vzdělávání. Dále je zde nastíněna otázka identity spojená s pracovními pozicemi v prostředí Second Life a návod na obrazovou dokumentaci výukových aktivit v tomto virtuálním prostředí. -- Obsah diplomové práce může posloužit jako metodický návod pro tvorbu výukového softwaru se zaměřením na výuku cizích jazyků a také jako návod pro realizaci vzdělávacích aktivit v prostředí Second Life.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK