Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Metodický postup nácviku úderů do makiwary
Název práce v češtině: Metodický postup nácviku úderů do makiwary
Název v anglickém jazyce: Methodical Technique of Makiwara Impact Training
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Technické a úpolové sporty (51-600600)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jan Venzara
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.05.2008
Datum zadání: 30.05.2008
Datum a čas obhajoby: 26.09.2008 09:00
Místo konání obhajoby: FTVS, KTUS
Datum odevzdání elektronické podoby:22.08.2008
Datum odevzdání tištěné podoby:22.08.2008
Datum proběhlé obhajoby: 26.09.2008
Oponenti: PaedDr. Jan Štěpánek
 
 
 
Předběžná náplň práce
Název práce: Metodický postup nácviku úderů do makiwary

Cíl práce: Cílem této diplomové práce je vytvoření metodického postupu nácviku úderů do makiwary. Podrobný popis a konstrukce této tréninkové pomůcky a možnosti jejího použití. Dále seznámit s anatomií úderových ploch seiken, jakožto i jejich funkčních a anatomických změn, ke kterým dochází při užívání makiwary v tréninkovém procesu.

Použité metody: K vytvoření metodického postupu nácviku úderů do makiwary jsem uplatnil techniky založené na přímém a nepřímém pozorování a především metody odborného posuzování ? ratingu. Dále metody interviw a sběrů dat.

Výsledky: Výsledkem diplomové práce je vytvoření metodického postupu nácviku úderů do makiwary, obecných pravidel, fázemi tréninkového procesu a třech variant provádění úderu gjaku cuki. Dále seznámení s návodem výroby a montáže různých druhů makiwar. Dále popsání anatomických a funkčních změn na úderových plochách seiken, ke kterým dochází při tréninkovém procesu na makiwaře.

Klíčová slova: Makiwara, úderové plochy, seiken, tréninkový proces, gjaku cuki.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Thesis title: Methodical Technique of Makiwara Impact Training

Objective: The aim of the thesis is to create methodical technique of Makiwara impact training, detailed description and building of this punching board as well as its use while training. A further goal is to introduce the anatomy of the Seiken points of impact and their functional and anatomical changes that happen during the Makiwara impact training process.

Methods used: To build the methodical technique of Makiwara impact training I set up techniques of direct and indirect observation and mainly a method of rating. Furthermore I interviewed people involved and collected the relevant data.

Results: As an outcome of my thesis I created the methodical technique of Makiwara impact training, universal rules, training process stages and three alternatives of Gjaku Cuki impact. I introduced a manual how to build and assemble three different kinds of Makiwara. I described anatomical and functional changes of Seiken points of impact which happen during the Makiwara impact training process.

Key Words: Makiwara, points od impact, Seiken, training process, Gjaku Cuki.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK