Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Průmyslové dědictví (vybrané staré průmyslové objekty v Praze a způsoby jejich nového využití)
Název práce v češtině: Průmyslové dědictví (vybrané staré průmyslové objekty v Praze a způsoby jejich nového využití)
Název v anglickém jazyce: Industrial Heritage (Selected Old Industrial Objects in Prague and Possibilities of their New Utilisation)
Klíčová slova: Průmyslová archiektura - Praha - památková péče - kulturní dědictví
Klíčová slova anglicky: Industrial Architecture - Prague - Monument Preservation - Cultural He
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program SHV - Historický modul (24-HM)
Vedoucí / školitel: PhDr. Blanka Altová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.09.2008
Datum zadání: 26.09.2008
Datum odevzdání elektronické podoby:20.03.2009
Datum proběhlé obhajoby: 20.03.2009
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK47005)
Oponenti: Mgr. Petr Gibas, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Zásady vypracování:
Práce se bude opírat o zahraniční i domácí odbornou literaturu zabývající se využitím starých průmyslových objektů a technických památek a také o práce, jenž pojednávají o urbanizaci a hospodářských dějinách dlouhého 19. století. Nedílnou součástí této práce bude i vlastní fotografická dokumentace zvolených objektů, případné vyhledání původní plánové dokumentace a fotografií původního stavu.
Použité metody: popis, interpretace objektů ve vztahu k místu a původnímu účelu. Popis a interpretace způsobu současného využití z hlediska současné památkové péče. Kompilace - komparace odborné literatury a obrazové dokumentace. Vlastní fotodokumentace.


This work will be grounded on the foreign and domestic professional literature which is concerned with uses of the old industrial buildings and technical monuments and also on the books deal with the urbanization and the economic history of the long 19th century. An integral part of this work will be also photographic material of the chosen buildings and possible retrieval of technical documentation and photographs of the original state of the buildings.
The applied methods: a description and interpretation related to the location and the previous purpose of the buildings. The description and interpretation of the way of contemporary uses of the buildings in perspective of the present-day conservation bureaus. Compilation ? a comparison of professional literature and photographic documentation. Own photodocumentation
Seznam odborné literatury
- BERAN, Lukáš, VALCHÁŘOVÁ, Vladislava (eds.). Pražský industriál. Technické stavby a průmyslová architektura Prahy. Praha, VCPD, 2007
- BRANDI, Cesare. Teorie restaurování. Kutná Hora, Tichá Byzanc, 2000
- Druhý dech průmyslové architektury. Praha, ČVUT v Praze, VCPD, 2007
- HLUŠIČKOVÁ, Hana (ed.). Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Praha, Libri, 2003
- HORSKÁ, Pavla, MAUR, Eduard, MUSIL, Jiří. Zrod velkoměsta, Praha, Paseka, 2002
- JAKUBEC, Ivan, JINDRA, Zdeněk. Dějiny hospodářství českých zemí ? od počátku industrializace do konce habsburské monarchie. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2007
- MÍKA, Zdeněk. Počátky průmyslové výroby v Praze, Od nejstarších manufaktur k počátkům strojové výroby, in Pražský sborník historický XII. Praha, Panorama, Archív hlavního města Prahy, 1980
- MÍKA, Zdeněk. Počátky průmyslové výroby v Praze, Období nástupu průmyslové revoluce do r. 1848, in Pražský sborník historický XIII. Praha, Panorama, Archív hlavního města Prahy, 1981
- Tvář průmyslové doby ? svědectví fotografie, Praha, ČVUT v Praze, VCPD, NTM v Praze, 2007
- ZEMÁNKOVÁ, Helena. Tvořit ve vytvořeném, Nové funkční využívání uvolněných objektů. Brno, Vysoké učení technické v Brně, Akademické nakladatelství CERM, 2003

Předběžná náplň práce
Volba tématu je reakcí na časté demolice hodnotných průmyslových objektů. V bakalářské práci by měl student poukázat na důležitost ochrany průmyslových památek a charakteristických zón, ale hlavně na různé možnosti jejich využití a na různé přístupy, které je k nim možné zaujmout. Měl by se snažit dokázat, že tolik přehlížené průmyslové objekty jsou součástí našeho kulturního dědictví a historie vůbec, proto se také bude zabývat obdobím jejich vzniku a původního využití, tedy dobou industrializace a průmyslové revoluce v českých zemích.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The chosen theme is a reaction to the frequent demolition of valuable industrial buildings. In this bachelor?s work a student should point out the importance of the industrial monuments preservation and characteristic areas but mainly the different possibilities of their uses and the various attitudes we can adhere towards them. He should try to demonstrate that so neglected industrial buildings are part of our cultural heritage and history and for that reason he will deal with the era of their emergence and original uses - an age of the industrialization and industrial revolution in the Czech countries.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK