Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Interakce vln a částic v magnetosféře Země
Název práce v jazyce práce (slovenština): Interakce vln a částic v magnetosféře Země
Název práce v češtině: Interakce vln a částic v magnetosféře Země
Název v anglickém jazyce: Wave-particle interactions in the Earth's magnetosphere
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Ondřej Santolík, Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.11.2008
Datum zadání: 04.11.2008
Datum a čas obhajoby: 20.09.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:03.08.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:03.08.2012
Datum proběhlé obhajoby: 20.09.2012
Oponenti: doc. RNDr. František Němec, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1) Studium literatury, sepsání přehledu současného výzkumu
2) Studium stávajících metod pro analýzu vlnových dat a stávajícího programového vybavení pro analýzu vlnových jevů.
3) Úprava stávajícího programového vybavení pro analýzu šíření a stability vln v plazmatu.
4) Analýza vlnových a částicových měření umělých družic v oblasti geomagnetického rovníku.
Seznam odborné literatury
T. H. Stix: Waves in plasmas, AIP New York,1992.
F.F. Chen: Introduction to plasma physics and controlled fusion, vol.1: Plasma physics, Plenum press, New York, 1984.
Časopisecká literatura dle dohody s vedoucím práce.
Předběžná náplň práce
http://physics.mff.cuni.cz/kfpp/php/dipl-abs.php?id=622

Nestability rozdělovacích funkcí plazmatu v magnetosféře Země mohou vést ke vzniku elektrostatických nebo elektromagnetických vln. Tyto vlny jsou pak měřitelné umělými družicemi, stejně tak, jako rozdělovací funkce jednotlivých složek plazmatu. Za použití těchto měření lze aplikací kinetické teorie šíření vln v plazmatu ověřit příslušné nestability, jako je například cyklotronová nestabilita elektronů a iontů v oblasti geomagnetického rovníku, důležitá pro vznik vln ve hvizdovém nebo magnetozvukovém módu v oblasti geomagnetického rovníku.

Cílem diplomové práce bude získání nových informací o generaci a způsobu šíření vlnových emisí v magnetosféře Země. Předpokládá se, že posluchač zvládne použití exitujících programů pro zpracování a analýzu dat a pro analýzu řešení komplexní disperzní relace. Ke studiu budeme používat data umělých družic Cluster nebo Polar. Tato práce je podporována grantovým projektem a může být spojena s kratším pobytem na spolupracujícím zahraničním pracovišti. Na práci lze navázat v následném doktorském studiu.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK