Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Volnočasové aktivity církví jako misijní metody
Název práce v češtině: Volnočasové aktivity církví jako misijní metody
Název v anglickém jazyce: Church Free Time Activity as a Missionary Method
Klíčová slova: Adventisté sedmého dne, evangelizace, misie, pedagogika volného času, salesiáni dona Bosca, volnočasové aktivity, volný čas
Klíčová slova anglicky: evangelization, free time, free tiem activites, mission, pedgogic of free time, Salesians of don Bosco, The Seventh-day Adventists
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: HTF - Katedra systematické teologie, teologické etiky a teologické filozofie (28-01)
Vedoucí / školitel: doc. ThDr. Jiří Vogel, Th.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.12.2006
Datum zadání: 14.12.2006
Datum a čas obhajoby: 23.05.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:12.04.2011
Datum proběhlé obhajoby: 23.05.2011
Oponenti: Mgr. Pavel Kolář, M.T.S., Th.D.
 
 
 
Seznam odborné literatury
Bible, Český ekumenický překlad, Česká Biblická společnost, Praha 2001.
BOSCO, Teresio, NANNI, C. Dej mi duše. Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2006.
BUBEN, M.M. Encyklopedie řádů a kongregací v českých zemích III. díl/III. svazek. Praha : Libri, 2006.
CACH, J.; HOFBAUER, B. . Kapitoly z vývoje dětských hnutí. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1967.
ČÁP, J.; MAREŠ, J. Psychologie pro učitele. Praha : Portál, 2001.
ČINČERA, J.; KAPLÁNEK, M.; SÝKORA, J. Tři cesty k pedagogice volného času. Brno : Tribun EU s.r.o., pedagogické nakladatelství, 2009.
De CHARLEVOIX, P.F.-X. Paragua v době jezuických redukcí. Olomouc : Centrum Aletti Velehrad-Roma, 2008.
DISMAN, M. Volný čas a kulturní život. Praha : Krajské osvětové středisko středočeského KNV , 1966.
Dokumenty II. Vatikánského koncilu. Praha : Zvon, 1995. Gaudium et spes.
DOLISTA, J.: Misijní úsilí církve, Kostelní Vydří, 2001. Karmelitánské nakladatelství
FRANZEN, A. Malé církevní dějiny. Praha : Zvon, 1995.
HÄRRING, B. . Moje zkušenost s církví v Africe. Praha : Vyšehrad, 1992.
HURIKÁN, B. Dějiny trampingu. Praha : Novinář, 1990.
Jan Pavel II, Redemptoris missio, Zvon, Praha 1994.
J., Jirásek. Vymezení pojmu zážitková pedagogika. Gymnazion. 2006, I.,
JOHNSON, D.; JOHNSON, W.; FRANK, P. Joing Together, Group Theory and Group Skills. Boston : Pearson, 2006.
Katechismus katolické církve, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2002
KUBÍKOVÁ, J. Křesťanská misie v 16.-18.století. Brno : Marek, 2001.
LEIFELD, W. Matky svatých. Olomouc : Matice Cyrilometodějská s.r.o., 2010.
MONY, P.R.S. Assesing Environmental Literacy in Florida´s 4-H Environmental Education Programme [online]. Florida : University of Florida, 2002 [cit. 2011-03-30]. Dostupné z WWW: <p://etd.fcla.edu/UF/UFE1001169/mony_p.pdf>.
MOSELEY, Ch. Teaching for enviromental literacy. The Clearing House. 2000, 74
Nakonečný, M., Základy psychologie osobnosti, Managment Press, Praha 1993.
NEUMANN, J.; ĎOUBALÍK, P. Překážkové dráhy, lezecké stěny a výchova prožitkem. Praha : Portál, 1999.
NICOLLE, D. První křížová výprava 1096-99 (dobytí Svaté země). Praha : Grada publishing, s.r.o., 2007
NICOLLE, D. Třetí křížová výprava 1191 (Richard Lví srdce, Saladin a zápas o Jeruzalém). Praha : Grada publishing, s.r.o., 2008
OPASCHOWSKI, H.W. Pädagogik der Freizeit. Grundlegung für Wissenschaft und Praxis. Bad Heilbrunn : Klinkhardt Verlag, 1976.
OPASCHOWSKI, H.W. Pädagogik und Didaktik der Freizeit. Opladen : -, 1987.
OPASCHOWSKI, H.W. Pedagogik der freiem Lebenszeit.. Budčín : 3. Aufl. Opladen, 1996.
PÁVKOVÁ, J., et al. Pedagogika volného času. Praha : Portál, 2002.
PELIKÁN, J. Úvod do teoretické problematiky mravní výchovy. Praha : SPN, 1971.
PRŮCHA, J.; WALTEROVÁ, E.; MAREŠ, J. Pedagogický slovník. Praha : Portál, 2003.
PŘADKA, M. Kapitoly z dějin pedagogiky volného času. Brno : Masarykova univerzita, 1999.
POLLO, M. Animazione culturale. Teoria e metodo. Roma : LAS, 2002.
RAHNER, K.; VORGRIMLER, H. Teologický slovník. Praha : Zvon, 1996.
SMITH, Mark K. Animation. 1999 <Cit. 2008-06-03>, http://www.infed.org/animate/b-animat.htm
Sociální encykliky : (1891 – 1991). Praha : Zvon, 1996.
SPOUSTA, V., et al. Teoretické základy výchovy ve volném čase. Brno : MU, 1994.
ŠPIČÁK, J., et al. Úvod do metodiky zájmových činností v domově mládeže. Olomouc : Pedagogická fakulta Univerzity Palackého, 1991.
ŠTVERÁK, V. Dějiny pedagogiky I. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1990.
VÁŇOVÁ, J.; KAPLÁNEK, M. Práce v Salesiánském duchu. Praha : Salesiánská provincie , 1989.
VÁŽANSKÝ, M. Volný čas a pedagogika zážitku. Brno : Masarykova univerzity fakulta pedagogická, 1993.
VÁŽANSKÝÁ M.: Základy pedagogiky volného času. Brno, Pedagogická fakulta MU Brno, 2001.
VOJTÍŠEK, Z. Encyklopedie náboženských směrů v České Republice. Praha : Portál, 2004.
VRACOVSKÝ, J. Chaloupky. Praha : Portál, 2002.
ŽILÍNEK, M. Étos a utváranie mravnej identity osobnosti. Bratislava : Iris, 1997.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK