Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Effect of microstructure on mechanisms of plastic deformation in fine-grained magnesium alloys
Název práce v češtině: Vliv mikrostruktury na mechanismy plastické deformace v jemnozrnných hořčíkových
slitinách
Název v anglickém jazyce: Effect of microstructure on mechanisms of plastic deformation in fine-grained
magnesium alloys
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra fyziky materiálů (32-KFM)
Vedoucí / školitel: doc. Dr. rer. nat. Robert Král, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.11.2008
Datum zadání: 06.11.2008
Datum a čas obhajoby: 17.05.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:17.05.2010
Datum proběhlé obhajoby: 17.05.2010
Oponenti: prof. Ing. Branislav Hadzima, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: prof. RNDr. Miloš Janeček, CSc.
doc. RNDr. František Chmelík, CSc.
Zásady pro vypracování
1. Vypracujte rešerši dostupných literárních údajů o ultrajemných materiálech na bázi Mg připravených různými technologiemi.

2. Sledujte mikrostrukturu zkoumaných materiálů metodami světelné a elektronové mikroskopie.

3. Ověřte deformační chování materiálů v širokém rozmezí teplot. V případě superplastického chování, zjistěte závislost jeho míry na teplotě a rychlosti deformace.

4. Diskutujte naměřené výsledky a srovnejte s údaji v literatuře.
Seznam odborné literatury
Z. Valiev: Ultrafine-grained materials produced by severe plastic deformation. Ann.
Chim. Fr. 21 (1996) 369.

Investigations and applications of severe plastic deformation. T.C. Lowe, R.Z. Valiev
(eds.), Kluwer, Dordrecht, 2000.

R. Li, Z. Nie, T. Zuo : Mat. Sci. Eng. A 464 (2007) 28.

Estrin, Y., Hellmig, R.J., Janeček, M., Lamark, T.T., Zúberová, Z., Lapovok, R.,
Popov, M. V.: In: Ultrafine Grained materials IV. Ed. by Y.T. Zhu, T.G. Langdon,
Z. Horita, M.J. Zehetbauer, S.L. Semiatin and T.C. Lowe. TMS (The Mineral,
Metals & Materials Society), (2006) 381.

Janeček, M. Král, R., Dobroň, P., Chmelík, F., Šupík, V., Holländer, F.: Mater. Sci.
Engn. A 462 (2007) 311-315.
Předběžná náplň práce
Diplomová práce je zaměřena na studium mikroskopických mechanismů plastické deformace, vývoj mikrostruktury a strukturní stabilitu vybraných jemnozrnných hořčíkových slitin. Jemnozrnného stavu bude v těchto materiálech dosaženo různými technologiemi: metodou Equal Channel Angular Pressing, kruhovým kováním a extruzí. Deformační zkoušky za různých teplot doprovázené měřením akustické emise budou sloužit ke zjištění mechanismů plastické deformace za různých teplot. Mikrostruktura bude studována metodami světelné a elektronové mikroskopie. Řešením projektu budou získány nové poznatky o fundamentálních aspektech plastické deformace a vývoji mikrostruktury jemnozrnných hořčíkových slitin, které dále rozšíří současný stav znalostí o této perspektivní skupině materiálů.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The objective of the project is to investigate the micromechanisms of plastic deformation, the microstructure development and the structural stability of selected fine-grained magnesium alloys. The fine-grained state will be achieved by different processing routes, namely the ECAP, the rotary swaging and hot extrusion. Deformation tests at various temperatures accompanied by the measurement of accoustic emission allow to determine the mechanisms of plastic deformation operating at various temperatures. Microstructure will be studied by light and electron microscopy. During the project work new information about the fundamental aspects of plastic deformation and microstructure development of fine-grained magnesium alloys are foreseen to be obtained.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK