Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv kyslíku na dobu života tripletních stavů karotenoidů ve fotosyntetických komplexech
Název práce v češtině: Vliv kyslíku na dobu života tripletních stavů karotenoidů ve fotosyntetických komplexech
Název v anglickém jazyce: The effect of oxygen on the triplet state lifetime of carotenoids in photosynthetic complexes
Klíčová slova: Karotenoidy, doba života, zhášení kyslíkem.
Klíčová slova anglicky: Carotenoids, lifetime, quenching by molecular oxygen.
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Jakub Pšenčík, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.11.2012
Datum zadání: 08.11.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 11.04.2013
Datum a čas obhajoby: 19.06.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:24.05.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:24.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 19.06.2013
Oponenti: RNDr. David Bína, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Pochopení základů problematiky a používaných metod
2. Seznámení s experimentálními aparaturami
3. Měření doby života tripletních stavů karotenoidů ve vybraném fotosyntetickém světlosběrném komplexu za aerobních podmínek
4. Testování různých metod k odstranění kyslíku ze vzorku: a) probublávání inertním plynem, b) kombinací enzymů glukózy-oxidázy a katalázy, c) pomocí dithionitu sodného
5. Studium vlivu použité metody na stabilitu vzorku (měření absorpčních spekter a pH vzorku)
6. Měření doby života tripletních stavů karotenoidů v proteinu za anaerobních podmínek dosažených různými metodami
Seznam odborné literatury
1. Šetlík I, Hála J: Biofyzika fotosyntézy
2. Blankenship RE: Molecular Mechanisms of Photosynthesis (2002) Blackwell Science, Oxford
3. Schlodder E: Introduction to optical methods in photosynthesis (2009) Photosynth Res 101:93–104
Předběžná náplň práce
Fotosyntéza je jeden z nejdůležitějších procesů probíhajících na Zemi. Je hlavním zdrojem energie pro většinu organismů, včetně člověka. Proces přeměny světelné energie na energii chemickou začíná v takzvaných světlosběrných anténách. Tam jsou absorbovány fotony slunečního záření chlorofyly a karotenoidy a energie fotonů je tak dočasně uložena ve formě excitační energie těchto pigmentů. Tato práce je zaměřena na experimentální studium vlastností vybraných světlosběrných komplexů. Jedním z procesů zkoumaných na našem pracovišti je zhášení tripletních stavů chlorofylů karotenoidy ve fotosyntetických anténách. Jedná se o velice důležitý proces, který brání přenosu excitační energie z tripletních stavů chlorofylů na nejnižší singletní excitovaný stav kyslíku. Singletní kyslík je velice reaktivní a jeho přítomnost by vedla k poškození komplexu. Skutečnost, že karotenoidy plní v tomto ohledu důležitou ochrannou roli, je všeobecně známá; konkrétní dráhy přenosu tripletní energie mezi jednotlivými pigmenty a dynamika samotného zhášení jsou ale zatím prozkoumány poměrně málo. Využívány budou především metody optické spektroskopie, a to jak stacionární, tak i s časovým rozlišením.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The effect of oxygen on the triplet state lifetime of carotenoids in photosynthetic complexes
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK