Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Sinokorejská slovní zásoba v moderní korejštině
Název práce v češtině: Sinokorejská slovní zásoba v moderní korejštině
Název v anglickém jazyce: Sinokorean lexicon in modern Korean
Klíčová slova: Sinokorejská slovní zásoba, moderní korejština, morfologie, aglutinační jazyk, izolační jazyk, jazyková typologie, slovní druhy
Klíčová slova anglicky: Sino-Korean lexicon, Modern Korean, Morphology, Agglutinative language, Isolating language, Language typology, Parts of speech
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sinologie (21-KSI)
Vedoucí / školitel: PhDr. Tomáš Horák, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 17.09.2008
Datum zadání: 02.05.2012
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 05.06.2012 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:18.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 05.06.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Vladimír Glomb, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Tato diplomová práce se zabývá morfologií sinokorejské slovní zásoby v moderní korejštině,ústředními tématy jsou možnosti sinokorejské slovotvorby a klasifikace sinokorejskýchslovních druhů s ohledem na typologické rozdíly mezi aglutinační korejštinou a izolačněpolysyntetickoučínštinou. Problém sinokorejských výrazů je jejich nejednoznačný a vágnícharakter, tato slova mohou plnit různé gramatické a syntaktické funkce aniž by změnila svouformu. Stejný morfém může vystupovat jako afix i kořen. Tato práce nejprve analyzuje formyfunkčních jednotek (sinokorejských morfémů), zabývá se možnostmi tvoření slov, tj.především kompozicí a derivací, přičemž důkladně zkoumá způsoby prefixace a sufixace. Nazákladě této analýzy vzniká pokus o adekvátní klasifikaci sinokorejských slovních druhů.Přihlíženo je přitom k původnímu korejskému i čínskému systému slovních druhů, ani jedensystém však neodpovídá vlastnostem a funkcím sinokorejských výrazů. Vzhledemk multifunkčnosti sinokorejských morfémů je určení slovních druhů velmi obtížné, jakořešení se proto nabízí systém univerzálních slovních druhů nebo upravený tradiční systém,který vyplývá z porovnání stávajícího korejského a čínského systému.
Seznam odborné literatury
Pucek, V. (1997): Lexikologie korejštiny. Karolinum
No Mjǒng-hǔi (1998): Hjǒntäkukǒ hančaǒǔi tanǒkučǒ jǒnku, disertační práce (nepublik.)
Song Ki-čung (1993): Hjǒntäkukǒ hančaǒ hjǒngtchälǒn, in Hjǒngtchä, Tchähaksa
Sim Čä-ki (1987): Hančaǒǔi kučowa ku čoǒljǒk, Kukǒ sänghwal 8
Martin, S.E. (1992): Reference Grammar of Korean, Tuttle Publishing
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK