Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Projekt CVICEPROS - pohybové aktivity pro seniory
Název práce v češtině: Projekt CVICEPROS - pohybové aktivity pro seniory
Název v anglickém jazyce: Project CVICEPROS - senior's movement activities
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Management (51-400110)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jan Šíma, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.09.2008
Datum zadání: 15.09.2008
Datum a čas obhajoby: 28.04.2009 13:30
Místo konání obhajoby: UK, FTVS, katedra kinantropologie, odd. managementu sportu
Datum odevzdání elektronické podoby:15.04.2009
Datum odevzdání tištěné podoby:15.04.2009
Datum proběhlé obhajoby: 28.04.2009
Oponenti: Mgr. Lukáš Průdek
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cíle
Cílem této práce je prostřednictvím zvolených prostředků strategického managementu, marketingu a analýz prokázat smysl projektu CVICEPROS, jehož náplní budou pohybové aktivity pro seniory a poté projekt vytvořit. Na základě této práce bych pak měla být schopná vytvořit podklad projektu, který budu moci předložit příslušným institucím při žádosti o dotaci a který zároveň může napomoci při shánění partnerů, kteří by měli zájem podílet se na projektu, ať již obsahově nebo finančně. Práce je též realizačním plánem, ze kterého budu při budoucí realizaci projektu CVICEPROS vycházet a v jehož duchu budu postupovat.

Úkoly
Celá práce je rozdělena do 4 oblastí:
Teoretická část
Úkolem teoretické části je:
1. definovat některé základní pojmy, kterých se tato diplomová práce týká;
2. popsat historii cvičení se seniory v ČR;
3. objasnit problematiku pohybových aktivit pro seniory například pomocí rozboru demografického vývoje, charakteristikou změn pohybového aparátu způsobených stárnutím, vysvětlením přínosu cvičení pro seniory a popisem specifik cvičení se seniory;
4. vysvětlit specifika kvality života pro seniory;
5. nastínit možné právní formy vlastního provozování CVICEPROS.

Metodologická část
Úkolem této části je zvolit metody a postupy, které budou použity.

Analytická část
Úkolem této části je:
1. popsat a odůvodnit, v závislosti na teoretických východiscích, poslání projektu CVICEPROS;
2. popsat možnost naplnění poslání pomocí vize projektu CVICEPROS;
3. analyzovat vnější i vnitřní prostředí;
4. analyzovat spotřebitele;
5. provést celkové shrnutí nejdůležitějších bodů jednotlivých analýz.

Syntetická část
Úkolem této části je:
1. objektivně zhodnotit projekt CVICEPROS a vizi projektu a v případě nutnosti upravit původně navržený projekt v souladu s výstupy jednotlivých analýz;
2. shrnout výše uvedené části a vytvořit střednědobý implementační plán obsahující nezbytné kroky k zahájení realizace projektu.

Seznam odborné literatury
DLOUHÝ, M.; STRNAD, L. Nemocnice : kvalita, efektivita, finance. Praha : Ministerstvo zdravotnictví České republiky, 1999. ISBN neuvedeno.

HORÁKOVÁ, I. Marketing v současné světové praxi. Praha : GRADA, 1992. ISBN 80-85424-88-6.

KALVACH, Z. a kol. Úvod do gerontologie a geriatrie. Praha : Karolinum, 1997. ISBN 80-7184-366-0.

KALVACH, Z. a kol. Geriatrie a gerontologie. Praha : Grada Publishing, 2004. ISBN 80-247-0548-6.

KOTLER P. Marketing a management. Praha: Grada Publishing, 2001. ISBN 80-247-0016-6.

KVAPILÍK, J. et al. Problematika pohybových aktivit seniorů a zdravotně postižených.
Praha : UK FTVS, 1998. ISBN neuvedeno.

PACOVSKÝ, V. Proti věku není léku? : Úvahy o stárnutí a stáří. Praha : Karolinum, 1997. ISBN 80-7184-486-1.

PAYNE, A. Marketing služeb. Praha : Grada publishing, 1996. ISBN 80-7169-276-X.

PŘÍHODA, V. Ontogeneze lidské psychiky : Díl IV. Vývoj člověka v druhé polovině života. Praha : SPN, 1974. ISBN neuveno.

STUART-HAMILTON, I. Psychologie stárnutí. Praha : Portál, 1999. ISBN 80-7178-274-2.

ŠTILEC, M. Pohybově-relaxační programy pro starší občany. Praha : Karolinum, 2004. ISBN 80-246-0788-3.

WESTWOOD, J. Jak sestavit marketingový plán. Kogan Page : English Publisher of the book, 1996. ISBN 80-7169-542-4.

Elektronické dokumenty
1. KALVACH, Z. O úspěšném stárnutí a aktivním stáří [online]. 2007. [cit. 20. 1. 2009]. Dostupný z WWW : http://www.martabouckova.cz/ShowPage.aspx?tabId=485&chosenMenuItem=453.

2. ČSÚ. Věková struktura obyvatelstva evropských zemí v letech 1989 až 2001-podíl obyvatel (obě pohlaví) ve věku 65 více let (v %) [online]. [cit. 21. 1. 2009]. Dostupný z WWW : http://www.czso.cz/csu/2002edicniplan.nsf/t/8600346EB0/$File/1604rr02b.pdf.

3. ČSU. Naděje dožití při narození [online]. [cit. 21. 1. 2009]. Dostupný z WWW : http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/nadeje_doziti_a_prumerny_vek.

4. WEBER, P. Stárnutí populace a geriatrizace medicíny v ČR na prahu 3. tisíciletí [online]. 2007. [cit. 10. 2. 2009]. Dostupný z WWW : http://www.geriatrickarevue.cz/pdf/gr_07_01_02.pdf.

5. GILL,T.M. Jama, The Journal of the American Medical Association : Physical and Exercise benefit older person [online]. 2000.[ cit. 3. 2. 2000]. Dostupný z WWW : http://jama.ama-assn.org/cgi/content/abstract/284/3/342?maxtoshow=&HITS=10&hits=10&RESULTFORMAT=&fulltext=thomas+m.+gill&searchid=1&FIRSTINDEX=0&resourcetype=HWCIT.

6. MPSV. Národní program přípravy na stárnutí na období let 2008 - 2012 [online]. [cit. 23.2.2009]. Dostupný z WWW : http://www.mpsv.cz/cs/5045.

7. MPSV. Ministerská konference Evropské hospodářské komise o stárnutí 2007 : Ministerská deklarace : společnost pro osoby v každém věku: výzvy a příležitosti [online]. [cit. 5. 3. 2009]. Dostupný z WWW : http://www.mpsv.cz/files/clanky/4992/Leon_deklarace_final.pdf.


Předběžná náplň práce
Cíle práce: Prostřednictvím zvolených prostředků strategického managementu, marketingu a analýz prokázat smysl projektu CVICEPROS, jehož náplní budou pohybové aktivity pro seniory a poté projekt vytvořit.

Metody: Pro analýzu vnějšího prostředí byla použita PEST analýza, pro analýzu vnitřního prostředí SWOT analýza, konkrétně její části S a W. Analýza spotřebitele byla prováděna dotazováním na postoje seniorů ve věku 60 let a starších prostřednictvím předem připravených dotazníků.

Výsledky: Zjištění současné marketingové situace, navržení projektu CVICEPROS a vypracování plánu činností nezbytných k zahájení realizace projektu.

Klíčová slova: senior, pohybové aktivity, zdraví, projekt, CVICEPROS
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Objective: Prove sense of project CVICEPROS whose contents are senior?s movement activities by way of strategic management, marketing and analyses.

Methods: For external environment analysis was adopted PEST analysis, for internal environment analysis was adopted SWOT analysis concretely its part S - W. Consumer analysis was provided by questioning onto position of seniors who was at the age of 60 and more, through set question-form.

Conclusions: Discovery present marketing circumstances, proposition CVICEPROS project and elaboration plan of activities which are necessary to execution of the project.

Keywords: senior, movement activities, health, project, CVICEPROS.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK