Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Využiti vizualizačních metod pro vyhledávání dokumentů podle uživatelových preferencí
Název práce v češtině: Využiti vizualizačních metod pro vyhledávání dokumentů
podle uživatelových preferencí
Název v anglickém jazyce: Visualization methods utilization for document searching by user preferences
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Peter Vojtáš, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.04.2009
Datum zadání: 20.04.2009
Datum a čas obhajoby: 25.05.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.05.2009
Datum odevzdání tištěné podoby:20.04.2009
Datum proběhlé obhajoby: 25.05.2009
Oponenti: RNDr. Michal Kopecký, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
- průzkum současných metod vizualizace a analýza jejich použitelnosti pro zobrazeni dokumentů vyhledaných dle uživatelem zadaného řetězce (nebo dalšími formami vyjádření uživatelova cíle, zájmu, preference)
- příprava testovacích dat, návrhy experimentů a uživatelských scénářů (metrik)
- analýza možné implementace a její znázornění pomocí diagramů UML
- implementace
- testování použitelnosti a úprava nastavení vizualizačního engine za účelem dosažení lepších výsledků v přizpůsobení uživateli
Seznam odborné literatury
- Eckhardt Alan, Horváth T., Vojtáš Peter: PHASES: A User Profile Learning Approach for Web Search, in 2007 IEEE/WIC/ACM International Conference on Web Intelligence - WI 2007, IEEE pp. 780-783, 2007
- Gurský P, Horváth T, Jirásek J, Krajči S, Novotný R, Pribolová J, Vaneková V, Vojtáš P. User Preference Web Search. Experiments with a System Connecting Web and User, preprint 2008
- L. Haas. Information for people, http://www.almaden.ibm.com/cs/people/laura/
- web materiály o vizualizaci dat, např. http://www.smashingmagazine.com/2007/08/02/data-visualization-modern-approaches/
Předběžná náplň práce
Výsledky vyhledáváni informací ve velkém množství textových dokumentu (ať jde o webové stránky, zprávy elektronické pošty nebo např. možné plagiáty školních prací) jsou v současné době ve valné většině zobrazeny jako seznam odkazů na relevantní dokumenty. Vzhledem k tomu, že člověk (uživatel) je schopen lépe vstřebat grafickou informaci než textovou, je potřeba uživateli vyhledané dokumenty zobrazit graficky podle toho, jak jsou si tyto dokumenty podobné. Uživatelova interakce pak umožní zlepšení vyhledávání. Cílem práce je zkoumat modely a metody vizualizace a metrik na vyjádření preferencí, implementovat systém a provést experimenty na několika datových sadách (i stromové struktury textů).
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Results of search in huge amount of text documents (be it web sites, e-mail messages or possible plagiarisms of school works) are currently usually displayed as a list of links pointing to the relevant documents. Since a human user is able to understand graphical information better than the textual one, it is necessary to display found documents graphically according to their similarity. User's interaction then enables improvement of search. Goal of this work is to study models and methods of visualization and metrics for preferences, to implement the system and conduct experiments on several data sets (including tree structured texts).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK