Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Distribuované zpracování business procesů v prostředí podnikové sběrnice služeb
Název práce v češtině: Distribuované zpracování business procesů v prostředí podnikové sběrnice služeb
Název v anglickém jazyce: Distributed enactment of business processes in ESB framework
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jaroslav Král, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.06.2008
Datum zadání: 26.06.2008
Datum a čas obhajoby: 02.02.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:02.02.2009
Datum proběhlé obhajoby: 02.02.2009
Oponenti: doc. Ing. Karel Richta, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Implementovat a integrovat do podnikové sběrnice služeb znovupoužitelnou podporu pro distribuované zpracování business procesů. Provést analýzu efektivnosti přijatého řešení na byznys procesu z reálného světa.

Seznam odborné literatury
Erl, T., Service-orieted architeture: Concepts, technology, and design, Prentice Hall, 2005.
Gregor Hohpe, Bobby Woolf: Enterprise Integration Patterns, Addison Wesley, 2003.
Zdroje z webu o ESB.
Dokumentace k JBOSS, sada standardů k webovým službám.
Zdrojové kódy a dokumentace prostředí, ve kterém bude pracovat systém vytvořený v rámci práce.
Předběžná náplň práce
Implementace znovupoužitelné podpory pro distribuovaného zpracování business procesů a jeji integrace do prostředí založeném na využívání podnikové sběrnice služeb. Analýza efektivnosti přijatého řešení na byznys procesu z reálného světa.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Implemetation of a reusable support of distributed business process enactment using ESB framework and its integration into ESB based ERP. Analysis of the efectivity of the developed solution using a real world business process.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK