Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vývoj farností Lysá nad Labem a Milovice v letech 1985-2006
Název práce v češtině: Vývoj farností Lysá nad Labem a Milovice v letech 1985-2006
Název v anglickém jazyce: Parish development Lysá nad Labem and Milovice in the years 1985-2006
Klíčová slova: Klícová slova: Lysá nad Labem, Milovice, farnost, pastorace, spolecenství.
Klíčová slova anglicky: Key words: Lysá nad Labem, Milovice, perish, pastoral care, community.
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pastorálních oborů a právních věd (do 2023) (26-KPAO)
Vedoucí / školitel: doc. ThLic. Ing. Aleš Opatrný, Th.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.06.2008
Datum zadání: 14.06.2008
Datum a čas obhajoby: 08.09.2011 13:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.06.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:15.06.2011
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2011
Oponenti: Dr. Vojtěch Eliáš
 
 
 
Zásady pro vypracování
Popsat celkovou situaci v obou farnostech z pohledu sociologie,změny složení a počtu ovbyvatelstva zejména po odchodu sovětských vojsk.
Zachytit průběh a důsledky sloučení obou farností.
Vyhledat v pramenech informace o pastorační práci a situaci v jednotlivých létech.
Uvést do souvisloti demografické změny a změny ve stylu a náplni pastorační práce.
Změny vyhodnotit.
Seznam odborné literatury
Dokumenty 2. vatikánského koncilu
Jan Pavel II. Christifideles laici
Závěrečný dokument Sněmu katolické církve v České republice
Gorecki: Život se uskutečňuje ve farnosti
Opatrný: Cesty pastorace v pluralitní společnosti
Předběžná náplň práce
Práce popisuje situaci ve farnostech v Lysé nad Labem a Milovicích z pohledu zmen
demografických, zmen ve složení obyvatelstva, Zmen v náplni a stylu pastoracní práce a
historii farnosti. Popisuje zapojení laiku do pastoracní práce, rozvoj kulturního a
spolecenského života života farností v prubehu let 1985-2006 se zretelem na zmeny ve
spolecnosti v uvedeném období a ve spojitosti s odchodem sovetských vojsk z našeho
území. behem let 1985-2006. Vysvetluje zmeny v náplni a stylu pastoracní práce po
spojení farností zvlášte po odchodu sovetských vojsk.
Klícová
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The work describes the life of the parishes in Lysá nad Labem and Milovice term of
demographis changes, changes in the composition of the population, changes in kontent
and style of pastoral work and he history of parishes. It describes the involvement of laity
in pastoral work, the development of cultural and social life in the parishes over the years
1985-2006 with respekt to charles in society dutiny that period and in connection with the
departure of Societ troops from our territory.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK