Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Diagnostika motorických předpokladů začínajících sportovních gymnastek
Název práce v češtině: Diagnostika motorických předpokladů začínajících sportovních gymnastek
Název v anglickém jazyce: Diagnostics of motor qualities in young female artistic gymnasts
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Gymnastika (51-600200)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jan Chrudimský, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.06.2008
Datum zadání: 04.01.2009
Datum a čas obhajoby: 21.09.2009 10:00
Místo konání obhajoby: Katedra Gymnastisky - seminární místnost
Datum odevzdání elektronické podoby:04.09.2009
Datum odevzdání tištěné podoby:04.09.2009
Datum proběhlé obhajoby: 21.09.2009
Oponenti: Mgr. Jaroslav Marek
 
 
 
Zásady pro vypracování
Téma práce řeší problematiku diagnostiky motorických předpokladů ve sportovní gymnastice žen. Práce se zabývá výběrem pohybově nadaných gymnastek ve věku 6 až 10 let.
Seznam odborné literatury
1.JANSA, P., DOVALIL, J. a spoluautoři. Sportovní příprava. I. vydání. Praha: Q-art, 2007. 271 s. ISBN 80-903280-8-3
2.KOLEKTIV AUTORŮ. Gymnastika. I. vydání. Praha: Karolinum, 2005. 91 s.ISBN 80-246-0661-5
3.AUTORSKÝ KOLEKTIV. Sportovní gymnastika /ženské složky/ II. díl. Učební text pro trenéry III. a II. třídy. Praha: Olympia, 69 s.
4.DOVALIL, J. a kolektiv. Sportovní trénink (Lexikon základních pojmů). Praha: UK, 1992.
5.DOVALIL, J. a kolektiv. Výkon a trénink ve sportu. I. vydání. Praha: Olympia, 2002. 336 s. ISBN 80-7033-760-5
6.CHOUTKA, M. Studium struktury sportovních výkonů. Praha: UK, 1976. 287 s.
7.TŮMA, Z. Technické základy pohybu jako východiska didaktiky struktury složitých pohybových činností. Kandidátská disertační práce. FTVS UK: Praha 1992
8.Měkota, K., Novosad, J. Motorické schopnosti.I. vydání Olomouc:UP, 2005. 175 s. ISBN 80-244-0981-X
9.PELIKÁN, J. Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. I. vydání. Praha: Karolinum 2004. 270 s. ISBN 80-7184-569-8
Předběžná náplň práce
Abstrakt

Název: Diagnostika motorických předpokladů začínajících sportovních gymnastek.

Cíl práce: Ověřit možnosti diagnostiky motorických předpokladů začínajících sportovních gymnastek ve věku 6 ? 9 let.

Metoda: Metoda komparace byla využita při srovnání dostupných testovacích baterií ?pohybového nadání? pro sportovní gymnastiku. Na základě zvolených kritérií byly vybrány vhodné testovací baterie a následně aplikovány v praxi. Pro zjištění současného stavu diagnostiky motorických předpokladů ve vybraných klubech sportovní gymnastiky v České republice jsem použila techniku strukturovaného rozhovoru.

Výsledky: V praxi se nejlépe osvědčila testová baterie, která kromě splnění zadaných kritérií, postihuje všechny žádoucí motorické schopnosti. Lze ji používat pro výběr pohybově nadaných dětí pro sportovní gymnastiku. Výsledky rozhovorů poukazují na skutečnost, že dotazované trenérky si uvědomují nutnost diagnostiky motorických předpokladů, ale současně neexistuje jednotný způsob testování.

Klíčová slova: diagnostika, motorický test, ontogeneze, sportovní gymnastika
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Abstract

Title: Diagnostics of motor qualities in young female artistic gymnasts.

Purpose: To check the possibilities of diagnostics of motor qualities in young female artistic gymnasts from 6 to 9 years of age.

Method: Method of comparison was used to compare the available test batteries of ?movement talent? for artistic gymnastics. Suitable test batteries were chosen on the grounds of the selected criteria and subsequently applied into practice. The technique of structured interview was used to determine the current situation in diagnostics of motor qualities in selected artistic gymnastics clubs in the Czech Republic.

Outcomes: The test battery, which, besides meeting the specified criteria, encompasses all desirable motor abilities, proved itself best in practice. It can be used for selection of children with movement talent for artistic gymnastics. Results of the interviews point out the fact that the questioned coaches are aware of the necessity of diagnostics of motor qualities, but at the same time there is no unified testing procedure.

Key words: diagnostics, motor test, ontogenesis, artistic gymnastics
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK