Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Motivace skautských vedoucích
Název práce v češtině: Motivace skautských vedoucích
Název v anglickém jazyce: The Motivation of Scout Supervisors
Klíčová slova: skaut, skauti
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program SHV - Společenskovědní modul (24-SM)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Václav Břicháček
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.06.2008
Datum zadání: 18.06.2008
Datum odevzdání elektronické podoby:23.03.2009
Datum proběhlé obhajoby: 23.03.2009
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK47005)
Oponenti: Mgr. Matěj Velek
 
 
 
Zásady pro vypracování
Studium literatury.
Sestavení metodiky rozhovorů a jejich následná analýza.
Seznam odborné literatury
Svojsík, A. B.: Základy junáctví; Merkur, Praha 1991
Zapletal, M.: Záhady a tajemství Jaroslava Foglara; Euromedia Group, k.s., Praha 2007
Sondy do světa skautu; Junák 2003
Miller, S.: Psychologie hry; Panorama, Praha 1978
Břicháček, V.: Poselství skautské výchovy; Skauting, Liberec 1991
Břicháček, V.: Skautské putování po stezce životem; FONS 1995
Baden-Powell, R.: Skauting pro chlapce; Junák, 2007
Vágnerová, M.: Vývojová psychologie; Karolinum, Praha 2005
Zapletal, M.: Encyklopedie her; Praha 1973
Časopis Junák
Experimentální skautská stezka ? manuál pro vedoucí; Junák 2006
Předběžná náplň práce
Práce se zaměří na vedoucí skautských oddílů a na náplň oddílových schůzek, akcí či táborů, které vedoucí pro děti pravidelně připravují. Předávání tradic, znalostí a morálních zásad je pro skautský oddíl typické a děje se tak již od vzniku skautského hnutí. Je tu tedy předpoklad, že právě tyto tradice budou ovlivňovat i přípravu programu. Cílem práce bude zjistit, nakolik právě tyto tradice ovlivňují přípravu programu a nakolik se dnešní vedoucí obracejí pro motivaci někam jinam, popř. kam. Důležité bude i psychologické hledisko, zda-li vedoucí při přípravě programu dbají na psychický vývoj dítěte, na jeho věk.
Základem bude teoretické studium tradičních autorů skautské literatury a konfrontace zjištěných faktů s údaji získanými při rozhovorech se skautskými vedoucími.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK