Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Rozdíly v trénování mužů a žen v boxu
Název práce v češtině: Rozdíly v trénování mužů a žen v boxu
Název v anglickém jazyce: Difference between male and female boxing training
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Technické a úpolové sporty (51-600600)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jan Venzara
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.06.2008
Datum zadání: 09.06.2008
Datum a čas obhajoby: 03.05.2010 10:00
Místo konání obhajoby: KTUS - FTVS - Praha
Datum odevzdání elektronické podoby:15.04.2010
Datum odevzdání tištěné podoby:15.04.2010
Datum proběhlé obhajoby: 03.05.2010
Oponenti: Mgr. Marek Šimák
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Prostudovat dostupnou literaturu domácí a zahraniční zaměřečnou na trénink žen
2. Popsat stávající způsob tréninku žen v boxu
3. Popsat rozdíly v tréninku žen a mužů v boxu
4. Vypsat hlavní body rozdílu v tréninku žen v boxu
5. Rozdíly psychické odolnosti žen a mužů v boxu
6. Diskuze o prozdílech v tréninku
7. Závěr
Předběžná náplň práce
Název diplomové práce:
Rozdíl v trénování mužů a žen v boxu.
Cíle práce:
Cílem mé diplomové práce je zjistit a popsat rozdíly v trénování mužů a žen v současném amatérském boxu v České republice. Protože tento sport není příliš rozšířený, ráda bych přiblížila problematiku tohoto sportu veřejnosti a případným současným trenérům.
Metoda:
Pro získání objektivních údajů o kondici jsem použila některé sportovní testy. Zpracována byla data ze čtyř testů, od šesti závodníků. Do tabulek byla zanesena všechna nashromážděná data a dle hodnocení zaznamenán výsledek. Jako další metodu sběru dat jsem použila převážně pozorování.
Výsledky:
Závěry a výsledky práce mohou být využity při tréninkovém procesu, především v oblasti zdokonalování technických či taktických činností jednotlivce, které jsou jedním ze základních prvků výkonu jednotlivce a modelování tréninku.

Klíčová slova:
Zápas, box, zatížení, rozdíl, způsob, ženy.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Diploma work title:
Differences between male and female boxing training
Work´s objectives:
The goal of my diploma work is to find out and describe the differences between men´s and women´s training in current amateur boxing in Czech republic. Because this sport branch is not very extended I would like to familiarize the public and eventual active coaches with the problems of it.
Method:
I used some sport tests to gain objective indications about fitness. Data from four tests
taken by six contestants were processed. All the gained data were put into tables and the result
was noted according to the rating. As another method of data gathering I mainly used observation.

Results:
The results and conclusions can be used at training process. Especially at improving one´s technical and tactical activities which are one of the elements in performance and training compilation.

Key words:
Match, boxing, loading, difference, method, women.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK