Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Komparace české a španělské úpravy soudních výkonů rozhodnutí a exekucí na peněžitá plnění na příkladu srážek ze mzdy
Název práce v češtině: Komparace české a španělské úpravy soudních výkonů rozhodnutí
a exekucí na peněžitá plnění na příkladu srážek ze mzdy
Název v anglickém jazyce: Comparison of Czech and Spanish legal regulations of judicial
law enforcement on pecuniary consideration on the example
of salary deduction
Klíčová slova: soudní výkony rozhodnutí srážky ze mzdy
Klíčová slova anglicky: law enforcement salary deductions
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanského práva (22-KOP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Alena Macková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.06.2008
Datum zadání: 07.06.2008
Datum a čas obhajoby: 19.04.2012 00:00
Místo konání obhajoby: PF UK
Datum odevzdání elektronické podoby:12.01.2011
Datum proběhlé obhajoby: 19.04.2012
Oponenti: doc. JUDr. Petr Smolík, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Tématem předkládané práce je komparace české a španělské úpravy soudních výkonů rozhodnutí a exekucí na peněžitá plnění na příkladu srážek ze mzdy. Jejím vědeckým cílem potom je srovnávací právní metodou dojít ke zhodnocení studovaných právních úprav a z těchto poznatků vyvodit závěry de lege ferenda v oblasti soudního výkonu rozhodnutí na peněžitá plnění pro zamýšlenou českou rekodifikaci civilního procesu, vč. úpravy soudních výkonů rozhodnutí. Srážky ze mzdy byly zvoleny jako demonstrativní příklad dosti protikladných úprav (značná extenze té české a ve srovnání s ní velmi skromná úprava španělská).
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The topic of the submitted paper is comparison of the Czech and Spanish legal regulations of judicial law enforcement on pecuniary consideration on the example of salary deduction. Further its scientific aim is by the use of the comparative law method to evaluate the legislation in question and based on such results to draw conclusions de lege ferenda in the field of judicial law enforcement on pecuniary consideration for the intended Czech recodification of civil procedure, incl. rules of judicial law enforcement. Salary deductions have been chosen as an illustrative example of rather conflicting rules (considerable extension of the Czech legislation compared to the very modest rules of Spanish salary deductions).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK