Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Tělesné modifikace v kultuře žáků středního odborného učiliště
Název práce v češtině: Tělesné modifikace v kultuře žáků středního odborného učiliště
Název v anglickém jazyce: Body Modifications in Secondary Vocational School Student Culture
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program SHV - Společenskovědní modul (24-SM)
Vedoucí / školitel: Mgr. Martin Heřmanský, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.06.2008
Datum zadání: 23.06.2009
Datum odevzdání elektronické podoby:02.09.2009
Datum proběhlé obhajoby: 02.09.2009
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK47005)
Oponenti: Mgr. Ondřej Skripnik, Ph.D.
 
 
 
Seznam odborné literatury
Blažková, Markéta (2003). Antropologie umění a zdobení lidského těla. Diplomová práce. Praha: FHS UK.
Disman, Miroslav (2002). Jak se vyrábí sociologická znalost: Příručka pro uživatele. Praha: Karolinum.
Fiksa, Radomír (2005). Piercing. Žďár nad Sázavou: Sowulo Press.
Fraňková, Slávka - Klein, Zdeněk (1997). Úvod do etologie člověka. Praha: HZ Systém.
Heřmanský, Martin (2006). Motivační a symbolické aspekty piercingu v kultuře gymnaziální mládeže. In Budil, Ivo - Horáková, Zoja ? Ulrychová, Marta (eds.). Antropologické symposium IV. Plzeň: Vydavatelství Aleš Čeněk, s. 29-48.
Hendl, Jan (2005). Kvalitativní výzkum: základy metody a aplikace. Praha: Portál.
Nenadálová, Mahulena (2004). Jak tetovaní používají svá tetování. Diplomová práce. Praha: FSV UK.
Rychlík, Martin (2005). Dějiny odívání: Tetování, skarifikace a jiné zdobení těla. Praha: Lidové noviny.
Vrbecká, Kateřina (2006). Žáci dnešní základní školy - piercing a tetování. Diplomová práce. Brno: PedF MU.
Předběžná náplň práce
Tělesné modifikace, respektive piercing a tetování, jsou v soudobé české společnosti stále více populární. Výzkumy tohoto fenoménu však zatím stojí spíše na okraji vědeckého zájmu. Kromě několika málo odborných publikací (např. Rychlík 2005) se výzkumům tělesných modifikací věnovaly zejména absolventské práce (Blažková 2003, Nenadálová 2004). Největší oblibu tohoto fenoménu můžeme pozorovat mezi mládeží (Vrbecká 2006), proto se můj výzkum zaměří primárně na tuto skupinu. V návaznosti na podobný výzkum, který byl realizován v prostředí gymnázií (Heřmanský 2006), se chci věnovat tělesným modifikacím v kultuře studentů středního odborného učiliště. Cílem této práce bude poznat: 1. Důvody, proč si žáci středního odborného učiliště nechali či chtějí nechat piercing nebo tetování zhotovit. 2. Jestli a jakým způsobem žáci s piercingem či tetováním vnímají případné změny chování lidí ve svém blízkém i širším okolí poté, co si piercing nebo tetování nechali zhotovit. 3. Jaké významy jsou piercingu a tetování žáky přikládány. Výzkum bude veden v rámci kvalitativní metodologie a bude probíhat formou polostrukturovaných rozhovorů se studenty vybraného pražského odborného učiliště.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK