Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Osobni svobody a bonum commune - Analýza díla Teorie spravedlnosti Johna Rawlse z pohledu křesťanské etiky
Název práce v češtině: Osobni svobody a bonum commune - Analýza díla Teorie spravedlnosti Johna Rawlse z pohledu křesťanské etiky
Název v anglickém jazyce: Personal freedom and bonum commune analysis of work theory of justice John Rawls christian ethics from the perspective
Klíčová slova: teorie spravedlnosti, John Rawls, komunitarismus, křesťanská sociální etika, liberalismus
Klíčová slova anglicky: theory of justice, John Rawls, communitarianism, Christian social ethics, liberalism
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra teologické etiky a spirituální teologie (do 2018) (26-KTE)
Vedoucí / školitel: prof. Dr. Albert-Peter Rethmann
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.11.2007
Datum zadání: 01.11.2007
Datum a čas obhajoby: 14.09.2011 10:45
Datum odevzdání elektronické podoby:01.06.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:01.06.2011
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2011
Oponenti: doc. PhDr. Libor Ovečka, Dr.
  prof. PhDr. Jan Sokol, CSc., Ph.D.
 
 
Zásady pro vypracování
Tato disertační práce se pokouší reflektovat teorii spravedlnosti Johna Rawsle zejména z pohledu křest’anské etiky. Po prezentaci
života a díla jednoho z nejvýznamnějších politických filosofů 20. století se autor této práce zaměřuje na základní teze výše
zmíněné teorie: reflektivní rovnováhu, Kantovu tradici a Hegelův vliv na myšlení Johna Rawlse, které vedlo ke konečné
formulaci teorie spravedlnosti jako férovosti. Tato část má současně za cíl prezentovat s jakou filosofickou antropologií John
Rawls pracuje.
V další části se probírají vybraná témata teorie, tak speciální pro reflexi v kontextu křest’anské sociální etiky. Mezi tyto patří
reflexe liberální tradice a její vztah k církvi, problematika kontraktualismu, koncept obecného blaha (bonum commune), a vztah
principu různosti (difference principle) k významné křest’anské tradici preference pro chudé.
Ve třetí části se prezentuje kritika teorie spravedlnosti, která se skládá zejména z komunitaristických reflexí Michaela Sandela
a Michale Walzera. Dále se prezentuje aktuální kritika Rawlsovy teorie z díla Amartya Sena, který se zdá být zcela
novým impulsem v této vědecké diskusi. V poslední řadě se prezentují myšlenky jednoho z nejvýznamnějších křest’anských myslitelů 20. století, Paula Ricoeura, týkající se reflexe teorie spravedlnosti Johna Rawlse. Tato optimistická reflexe může být vodítkem pro další analýzu Rawlsových děl ze strany křest’anské etiky. Na konci práce se uvádí také recepce teorie spravedlnosti v podání různých teologů.
Seznam odborné literatury
SEZNAM POU ŽIT É LITERATURY
prameny

Rawls, John. A Brief Inquiry into the Meaning of Sin and Faith: with “On My Religion”. Edited by Thomas Nagel. With a commentary by Joshua Cohen, Thomas Nagel, and Robert Merrihew Adams. With an introduction by Joshua Cohen
and Thomas Nagel. Cambridge, MA - London: Harvard University Press, 2009. isbn: 978-0-674-03331-3.
———. Justice as Fairness - A Restatement. Edited by Erin Kelly. Cambridge, MA: The Belknap Press of Harvard University Press, 2001.
———. “Justice as Fairness: Political not Metaphysical.” Philosophy and Public Affairs 14, no. 3 (1985): 223–251.
———. “Kantian Constructivism in Moral Theory (Dewey Lectures)” [in English]. The Journal of Philosophy 77, no. 9 (1980):
pp. 515–572. issn: 0022362X, http://www.jstor.org/stable/2025790.
———. Lectures on the History of Moral Philosophy. Edited by Barbara Herman. Cambridge, MA: Harvard University Press,
2000. isbn: 0-674-00296-2.
———. Lectures on the History of Political Philosophy. Edited by Samuel Freeman. Cambridge, MA - London: The Belknap
Press of Harvard University Press, 2007. isbn: 9780674024922.
———. Political Liberalism. New York: Columbia University Press, 1993. isbn: 0-231-05219-9.
———. “The Idea of an Overlapping Consensus” [in English]. Oxford Journal of Legal Studies 7, no. 1 (1987): pp. 1–25. issn:
01436503, http://www.jstor.org/stable/764257
———. “The Law of Peoples” [in English]. Critical Inquiry 20, no. 1 (1993): pp. 36–68. issn: 00931896, http://www.jstor.
org/stable/1343947.
Rawls, John. The Law of Peoples with “The Idea of Public Reason Revisited”. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1999.
———. Theory of Justice. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1971. isbn: 0-674-00078-1.
———. Theory of Justice, revised edition. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1999.

sekundární literatura
Akvinský, Tomáš. O zákonech v Teologické sumˇe. Translated by Karel Šprunk. Praha: Krystal OP, 2003. isbn: 80-85929-59-7.
Anzenbacher, Arno. Christliche Sozialethik. Einführung und Principen. Paderborn - München - Wien - Zürich: Ferdinand
Schöning, 1998. isbn: 3-506-98508-6.
———. Kˇrest’anská sociální etika - Úvod a principy. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2004. isbn: 80-7325-030-
6.
———. Úvod do etiky. Praha: Zvon - České katolické nakladatelství, 1994.
Aristotelés. Politika I řecko-česky. Translated by Milan Mráz. Praha: OIKOYMENH, 1999. isbn: 80-86005-92-5.
Aristotle. Politics. The Loeb Classical Library. Translated by H. Rackham. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1959.
Baker, C. Edwin. “Sandel on Rawls” [in English]. University of Pennsylvania Law Review 133, no. 4 (1985): pp. 895–928. issn:
00419907, http://www.jstor.org/stable/3312128.
Bayer, Richard C. “Christian Ethics and ‘A Theory of Justice’.” Journal of the American Academy of Religion 64, no. 1 (1996):
45–60.16.0
Beckley, Harlan R. “A Christian Affirmation of Rawls’s Idea of Justice as Fairness: Part I.” The Journal of Religious Ethics 13,
no. 2 (1985): 210–242.
Benson, Peter. “Rawls, Hegel, and Personhood: A Reply to Sibyl Schwarzenbach.” Political Theory 22, no. 3 (1994): 491–500.
Cohen, Joshua. “Spheres of Justice: A Defense of Pluralismand Equality.” The Journal of Philosophy (1986): 457–468.
Compendium of the Social Doctrine of the Church. 2nd ed. Citta del Vaticano: Liberia Editrice Vaticana, 2005.
Dokumenty II. Vatikánského koncilu. Praha: Zvon - Č eské katolické nakladatelství, 1995. isbn: 80-7113-089-3.
Douglass, Bruce R., and David Hollenbach, eds. Catholicism and Liberalism - Contributions to American Public Philosophy.
Cambridge, MA: Cambridge University Press, 1994. isbn: 9780521892452, doi:10.1017/CBO9780511627965.007.
Dupré, Louis. “The common good and the open society.” The Review of Politics 55, no. 4 (1993): 687–712. http://www.jsto
r.org/stable/1407612.
———. “The common good and the open society.” Chap. 7 in Douglass and Hollenbach, Catholicism and Liberalism -
Contributions to American Public Philosophy, 172–195.
Fergusson, David. A. S. “Communitarianusm and Liberalism: Towards a Convergence?” Studies in Christian Ethics 10, no.
32 (1997): 32–48. doi:10.1177/095394689701000103.
Finnis, John. Natural law and natural rights. 425. Oxford - New York: Clarendon Press, 1979. isbn: 0198760981.
Fortin, Ernest L. “The New Rights Theory and the Natural Law.” The Review of Politics 44, no. 4 (1982): 590–612. doi:0.1017/S
0034670500041504.
Freeman, Samuel. Rawls. Routledge Philosophers. London - New York: Routledge, 2007. isbn: 0–415–30109–2.
208 Seznam použité literatury
———, ed. The Cambridge Companion to Rawls. The Cambridge Companion to Rawls. Cambridge: Cambridge University Press,
2003. isbn: 0-521-65706-7.
Galtson, William A. “Moral Personality and Liberal Theory - John Rawls’s ‘Dewey Lectures’.” In Philosophy of Rawls -
The Two Principles and Their Justification. Vol. 2. New York & London: Garland Publishing, 1999.
Gardner, E. Clinton. Justice & Christian Ethics. New Studies in Christian Ethics. New York: Cambridge University Press,
1995.
Groen, Johannes Frederik. “Justice Without Consensus: A Critical Assessment of John Rawls’s Mediation Between Kantian
and Hegelian Political Theory.” PhD diss., Centrale Huisdrukkerij Vrije Universiteit, 1990. http://sfx.libis.be/sfxlcl3?sid=google;auinit=JF;aulast=Groen;title=JusticeWithoutConsensus:AACriticalAssessmentofJo
hnRawlsâ˘A´ZsMediationBetweenKantianandHegelianPoliticalTheory;genre=book;date=1990.
Habermas, Jürgen, and Joseph Ratzinger. “Předpolitické mravní základy svobodného státu — Mnichovská diskuse.” Salve 4
(2005): 99–117.
Haldane, John. “The Individual, The State, and The Common Good.” Social Philosophy and Policy 13 (1996): 59–79. doi:10.
1017/S0265052500001527.
———. “The Individual, the State, and the Common Good.” In Moral Psychology and Community. Vol. 4. The Philosophy
of Rawls - A Collection of Essays. New York and London: Garland Publishing, 1999.
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich. Philosophy of Right. Kitchener: Batoche Books, 2001.
———. Základy filosofie práva. Praha: Academia, 1992. 16.0 Sekundární literatura 209
Hendrix, Burke A. “Rawls and Walzer on Equality, Wealth, and Governance.” 2009. Annual Meeting of the Midwest
Political Science Association, Chicago, IL, http://www.allacademic.com/meta/p363328_index.html.
Hervada, Javier. “Principios de doctrina social de la Iglesia.” Folletos Mundo Cristiano, no. 382 (1984).
———. “The Principles of the Social Doctrine of the Church.” 1995. http://www.columbia.edu/cu/augustine/arch/soci
al.html.
Himes, O.F.M., Kenneth R., ed. Modern Catholic Social Teaching: Commentaries and Interpretatons. Washington, D.C.: Georgetown
University Press, 2005.
Hobbes, Thomas. Leviathan, neboli o podstatě, zřízení a moci státu církevního a občanského. Praha: Melantrich, 1941.
Hollenbach, David. “A communitarian reconstruction of human rights: contributions from Catholic tradition.” Chap. 5 in Douglass and Hollenbach, Catholicism and Liberalism - Contributions to American Public Philosophy, 127–150.
———. The Common Good & Christian Ethics. New Studies in Christian Ethics. Cambridge: Cambridge University Press,
2002.
Hume, David. A treatise of human nature. Dover philosophical classics. Mineola, NY: Dover Publications, 2003. isbn:
9780486432502.
Kant, Immanuel. “An Answer to the Question: What is Enlightenment.” In What Is Enlightenment? Eighteenth-Century
Answers and Twentieth-Century Questions, 58–64. Philosophical traditions. Berkeley - Los Angeles - London: University
of California Press, 1784. isbn: 9780520202269.
———. Critique of Practical Reason. Translated byWerner Schrutka Pluhar. Indianapolis - Cambridge: Hackett Publishing Company,
2002. isbn: 0-87220-618-1.
———. Critique of Pure Reason. Unified Edition with all variants from the 1781 and 1787 editions., translated byWerner Schrutka
Pluhar. Indianapolis - Cambridge: Hackett Publishing Company, 1996. isbn: 0-87220-258-5.
———. Grounding for the Metaphysics of Morals: with On a Supposed Right to Lie Because of Philanthropic Concerns. 3rd ed.
Translated by James W. Ellington. Indianapolis - Cambridge: Hackett Publishing Company, 1993. isbn: 0-87220-166-X.
Kant, Immanuel. Prolegomena to Any Future Metaphysics: That Will Be Able to Come Forward as Science with Selections from
the Critique of Pure Reason. Revised edition. Cambridge Texts in the History of Philosophy, edited and translated by Gary
Hatfield. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. isbn: 0-521-53535-2.
Katechizmus katolické církve. Kostelní Vydˇrí: Karmelitánské nakladatelství, 2001. isbn: 80-7192-488-1.
Komonchak, J. A. “Vatican II and the encounter between Catholicism and liberalism.” In Catholicism and Liberalism - Contributions
to American Public Philosophy. Cambridge, 1994.
Kompendium sociální nauky církve. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2008. isbn: 978-80-7195-014-1.
Lohfink, Norbert. Option for the Poor: The Basic Principle of Liberation Theology in the Light of the Bible. Berkeley: BIBAL Press,
1987. isbn: 0-941937-00-2.
MacIntyre, Alasdair. After Virtue. A Study in Moral Theory. 3rd ed. Notre Dame: University of Notre Dame Press, 2007. isbn:
0-268-03504-0.
———. Ztráta ctnosti: k morální krizi současnosti. Praha: OIKOYMENH, 2004. isbn: 80-7298-082-3.
Marx, Reinhard, and Helge Wulsdorf. Christliche Sozialethik. Konturen - Prinzipien - Handlungsfelder. Vol. XXI. AMATECA -
Lehrbuch zur katholischen Theologie. Paderborn: Bonifatius, 2002. isbn: 3-89710-203-X.
Nagel, Thomas. “Rawls on Justice.” In Reading Rawls, 1–15. New York: Stanford University Press, 1989. isbn: 0804715033.
Nozick, Robert. Anarchy, State, and Utopia. Oxford: Basic Books, 1974. isbn: 0465097200.
Parijs, Philippe van. “Why Surfers Should be Fed: The Liberal Case for an Unconditional Basic Income.” Philosophy and
Public Affairs 20, no. 2 (1991): 101–131. http://www.jstor.org/stable/2265291.
Pelech, Marek. “Kompasionální p°uvod teologie osvobození a její genealogie.” In Mezinárodní sympozium o teologii osvobození.
České Budějovice: Teologická fakulta Jihočeské univerzity, 2007.
Perry, Michael J. Morality, Politics, and Law. New York: Oxford University Press, 1988. isbn: D-19-506456-9, http://www.nc
jrs.gov/App/publications/abstract.aspx?ID=127132.
Pogge, Thomas. John Rawls. His Life and Theory of Justice. Translated by Michelle Kosch. Oxford: Oxford University Press,
2007. isbn: 978-0-19-513636-4, doi:10.1093/acprof:oso/9780195136364.001.0001.
Pope, Stephen J. “Natural Law in Catholic Social Teachings.” In Himes, O.F.M., Modern Catholic Social Teaching: Commentaries
and Interpretatons, 41–71.
Prusak, Bernard G. “Politics, religion & the public good: an interview with philosopher John Rawls.” Commonweal Magazine
(1998). http://findarticles.com/p/articles/mi_m1252/is_n16_125/ai_21197512/.
Rawls, John. Spravodlivost’ ako férovost’. Bratislava: Kalligram, 2007.
———. Teorie spravedlnosti. Praha: Victoria Publishing, 1995.
Reiss, Hans Siegbert. Kant: political writings. Edited by Hans Siegbert Reiss. Cambridge texts in the history of political
thought. Cambridge, MA: Cambridge University Press, 1991. isbn: 9780521398374.
Ricoeur, Paul, and David Pellauer. The Just. Chicago Series in Law and Society Series. University of Chicago Press, 2003.
isbn: 9780226713403.
Riley, P. Kant’s political philosophy. Philosophy and society. Rowman/ Littlefield, 1983. isbn: 9780847667635, http://books.
google.com/books?id=gR_XAAAAMAAJ.
Rotter, Hans. Osoba a etika. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1997. isbn: 80-85959-18-6.
Sandel, Michael. Liberalism and the Limits of Justice. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1982. isbn: 0-521-56741-6.
Schwarzenbach, Sibyl A. “Rawls, Hegel, and Communitarianism.” Political Theory 19, no. 4 (1991): 539–571.
Sen, Amartya. The Idea of Justice. Cambridge, MA: The Belknap Press of Harvard University Press, 2009. isbn: 978-0-674-03613-0.
Sociální encykliky (1891-1991). Praha: Zvon - České katolické nakladatelství, 1996. isbn: 80-7113-154-7.
Sutor, Bernhard. Politická etika. Praha: OIKOYMENH, 1996. isbn: 80-86005-17-8.
Tocqueville, Alexis de. Selections from Democracy in America. Essential Thinkers. London: CRW Publishing Limited, 2005.
isbn: 1-904919-62-6.
Lexikon für Theologie und Kirche. Vol. 4. Freiburg - Basel - Rom - Wien, 1995.
Verstraeten, Johan. “Re-thinking Catholic Social Thought as Tradition.” In Catholic Social Thought: Twilight or Renaissance?
59–77. Vol. 157. Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium. Leuven: Peeters/University Press, 2000. isbn:
90-429-0973-0.
Vymětalík, Bedřich, et al. Cesta k člověku. Aktuální otázky tržní společnosti a křest’anská etika. Praha: Scriptum, 1993.
Walzer, Michael. Spheres of Justice: A Defense of Pluralism and Equality. Basic Books, 1983. isbn: 0-465-08189-4.
———. “‘Spheres of Justice’: An Exchange.” The New York Review of Books (1983). http://www.nybooks.com/articles/arc
hives/1983/jul/21/spheres-of-justice-an-exchange/?page=1.
Wellman, Christopher Heath. “Justice.” Chap. 3 in The Blackwell Guide to Social and Political Philosophy, 60–84. Blackwell
Philosophy Guide. Blackwell Publishers, 2002.
Wolff, Robert Paul. Understanding Rawls: A Reconstruction and Critique of A Theory of Justice. Princeton, NJ: Princeton University
Press, 1977. isbn: 0691019924.
Předběžná náplň práce
Nynější práce se pokusí prezentovat významnost teorie spravedlnosti Johna Rawlse z pohledu křesťanské etiky, poukazujíc na některé vybrané aspekty této teorie. Základ pro tuto reflexi dává mimo jiné fakt, že teorie spravedlnosti Johna Rawlse se opakovaně cituje při prezentaci s principy sociální nauky církve. V některých bodech vykazují podobnost, zase v jiných částech jí zase oponuje.

Dále John Rawls formuluje svojí formální teorii způsobem, aby byla její akceptace možná pro všechny racionální lidi. Do této skupiny zapadají také lidé s náboženskými a morálními představami, nebo jak je jmenuje samotný John Rawls, lidé s komprehenzivními naukami. Opodstatněnost zkoumání teorie spravedlnosti přitom ospravedlňuje také fakt, že Rawls připisuje nemalou úlohu ve zmíněné teorii také náboženským myšlenkám.

Za třetí, v osobě Johna Rawlse je možné spatřit jednoho ze zastánců a předních představitelů liberální tradice. Liberalismus je kvůli své nejasné definovatelnosti, ale přitom reálné přítomnosti ve společnosti a v myšlení lidí nemalou výzvou pro církev a náboženské představy, se kterou se již dvě století pokouší vypořádat.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This work tries to present the importance of the theory of justice of John Rawls from the point of view of Christian ethics, pointing out selected aspect of this theory. The basis for this reflection gives the fact, that the theory of justice of John Rawls is repeatedly cited in the presentations of the principles of Catholic social teaching. In some points they show similarities, in others are in opposition.

Furthermore, John Rawls formulates his formal theory in a way to make it acceptable for every rational human being. In this group are also included persons with religious and moral ideas, or how John Rawls call them himself: people with comprehensive doctrines. The rationale to examine the theory of justice is justified also by the fact that Rawls ascribes not ignorable function in the aforementioned theory to religious ideas.

Thirdly, in the case of John Rawls is possible to see one of the advocates and fore-representative of the liberal tradition. Liberalism is, because of its ambiguous definition but simultanously real presence in the society and thinking of people, not ignorable challenge for the Church and religious ideas, with which she already tries for two hundred years to tackle.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK