Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Pohybové aktivity mentálně postižené mládeže
Název práce v češtině: Pohybové aktivity mentálně postižené mládeže
Název v anglickém jazyce: Physical activities in mental retarded young people
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Fyziologie (51-500200)
Vedoucí / školitel: doc. MUDr. Staša Bartůňková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 19.05.2007
Datum zadání: 19.05.2007
Datum a čas obhajoby: 10.09.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.09.2008
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2008
Oponenti: PaedDr. Jarmila Segeťová
 
 
 
Zásady pro vypracování
1.etapa - vyhledat odbornou literaturu k danému tématu, seznámit se s teoretickými informacemi, vypracovat teoretickou část práce
2. etapa - určit skupinu žáků, u kterých bude sledování probíhat a stanovit v jakých disciplínách a jakým způsobem
3. etapa - přezkoušet skupinu žáků 2 speciálních škol ze 4 atletických disciplín a dotazníkem
4. etapa - vypracovat grafy, tabulky a porovnat získané výsledky obou škol
5. etapa - sepsat diplomovou práci
Seznam odborné literatury
Srdečný, V., a kol. : Tělesná výchova zdravotně oslabených. Praha: SPN 1982. ISBN 14-216-82
Kábele, F. : Tělesná výchova mládeže vyžadující zvláštní péči. Praha: SPN 1976. ISBN 14-505-76
Škop, V., Žumárová, M. : Pedagogická praxe v tělesné výchově. Hradec Králové: GAUDEAMUS 2000. ISBN 80-7041-184-8
Kolektiv autorů : Sport a rekreační aktivity zdravotně postižených dětí.Praha : Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí 1998
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK