Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Cvičení na gymnastickém míči u dětí s ADHD
Název práce v češtině: Cvičení na gymnastickém míči u dětí s ADHD
Název v anglickém jazyce: Training Children with ADHD Using a Gymnastic Ball
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Pedagogika, psychologie a didaktika (51-400200)
Vedoucí / školitel: Mgr. et Mgr. Alena Lejčarová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 19.05.2007
Datum zadání: 19.05.2007
Datum a čas obhajoby: 15.09.2008 15:00
Místo konání obhajoby: UK FTVS
Datum odevzdání elektronické podoby:05.09.2008
Datum odevzdání tištěné podoby:05.09.2008
Datum proběhlé obhajoby: 15.09.2008
Oponenti: PhDr. Lenka Matoušková
 
 
 
Seznam odborné literatury
1. ČERNÁ, M., aj. Lehké mozkové dysfunkce. 3. vyd. Praha: Carolinum, 1999. ISBN 80-7184-880-8
2. DRTÍLKOVÁ, I. Hyperaktivní dítě: vše, co potřebujete vědět o dítěti s hyperkinetickou poruchou (ADHD). 1. vyd. Praha: Galen, 2007. ISBN 978-80-7262-447-8.
3. HALADOVÁ, E., NECHVÁTALOVÁ, L. Vyšetřovací metody hybného systému: pro SZŠ, VZŠ a PSS. 1. vyd. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1997. ISBN 80-7013-237-X.
4. HURDOVÁ, E. Cvičení pro zdraví s balančními míči a dalšími pomůckami. Praha: Portál, 2000.
5. LANGMEIER, J., BALCAR, K., ŠPITZ, J. Dětská psychoterapie. Praha: Portál, 2000. ISBN 80-7178-381-1.
6. LOKŠOVÁ, I., LOKŠA, J. Pozornost, motivace, relaxace a tvořivost dětí ve škole. Praha: Portál, 1999. ISBN 80-7178-205-X.
7. MASH, E. J., BARKLEY, R. A. Treatment of Chilhood Disorders. NewYork: Guilford Press, 1989. ISBN 0-89862-743-5.
8. MUNDEN, A., ARCELUS, J. Poruchy pozornosti a hyperaktivita. 2. vyd. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-188-3.
9. O'DELL, N. E., COOK, P. A. Neposedné dítě: jak pomoci hyperaktivním dětem. 1. vyd. Praha: Grada, 1999. ISBN 80-7169-899-7.
10. ONDRÁČEK, P. Františku, přestaň konečně zlobit, nebo? Praha, ISV, 2003.
11. PACLT, I., aj. Hyperkinetická porucha a poruchy chování. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1426-4.
12. RIEFOVÁ, S. F. Nesoustředěné a neklidné dítě ve škole. 1. vyd. Praha: Portál, 1999. ISBN 80-7178-287-4.
13. SERFONTEIN, G. Potíže dětí s učením a chováním. 1. vyd. Praha: Portál, 1999. ISBN 80-7178-315-3.
14. TRAIN, A. Specifické poruchy chování a pozornosti. 1. vyd. Praha: Portál, 1997. ISBN 80-7178-131-2.
Předběžná náplň práce
Cílem práce bylo aplikovat relaxační cvičení na gymnastickém míči u dětí s ADHD a posoudit, zda po určité době této pohybové intervence dojde ke zklidnění projevů jejich hyperaktivního chování a k lepšímu soustředění během vyučování ve škole.
Praktická část mapuje činnost tří žáků 2. vyrovnávací třídy základní školy při cvičení na gymnastickém míči, které bylo zaměřeno na správné držení těla a dýchací systém.
Při relaxačním cvičení na gymnastickém míči získávaly děti s ADHD možnost uvědomění si vlastního dechu a také možnost zlepšovat své pohybové dovednosti. Do doby, než jsme s dětmi začali cvičit tyto relaxační techniky, nebyly tolik pohybově nadaní a nebyli schopni se zklidnit. Dětem se vlivem cvičení zlepšilo vadné držení těla, zlepšily se jim dýchací funkce, zlepšil se jejich postoj k autoritám. Při cvičení se naučili vzájemné spolupráci a hře ve skupině.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The objective of this work was to use a relaxation training using the gymnastic ball for the children with ADHD and to decide, whether this motion intervention has any influence on calming down the children?s hyperactive behavior and their better concentration within the school lessons
The practice part maps the activities of three scholars of the 2nd compensation class at a basic school by training using a gymnastic ball, which was focused on precise carriage of body and the system respiratory
The children with ADHD obtained the ability to realize their own breath and improve their motion skills while performing the relaxation training. The children were not that motion skilled either able to calm down until we started to train them using these relaxation techniques. The children improved their incorrect carriage of body, their respiration and their attitude towards authorities, all caused by the training. They learned how to work together and were taught how to play in a group.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK