Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Informovanost pacientů po operaci karcinomu prsu a lékařů v oblasti prevence a léčby lymfedému horní kočetiny
Název práce v češtině: Informovanost pacientů po operaci karcinomu prsu a lékařů v oblasti prevence a léčby lymfedému horní kočetiny
Název v anglickém jazyce: Acquaintance of patiens after operation for mamma cancer and acquaintance of doctors in prevention and treatment lymphedema of the upper limb.
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Fyziologie (51-500200)
Vedoucí / školitel: doc. MUDr. Staša Bartůňková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.04.2007
Datum zadání: 15.04.2007
Datum a čas obhajoby: 12.05.2008 13:30
Místo konání obhajoby: katedra fyziologie
Datum odevzdání elektronické podoby:15.04.2008
Datum odevzdání tištěné podoby:15.04.2008
Datum proběhlé obhajoby: 12.05.2008
Oponenti: MUDr. Kvido Smitka, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
ČASOVÝ PLÁN:
prosinec 2007: studium literatury
leden 2008: příprava teoretické části
únor- březen 2008: realizace projektu (praktická část)
duben 2008:sepsání bakalářské práce


Seznam odborné literatury
1) BECHYNĚ, M., BECHYŇOVÁ, R. Terapie lymfedému. 1.vyd. Praha: Phlebomedica, 1993. ISBN 80-9012981-1
2) HUSSAINOVÁ, M. Praktický rádce pro ženy po operaci rakoviny prsu. 1.vyd. Praha: Erika, 1993. ISBN 80-85612-26-7
3) ROKYTA, R. Fyziologie. 1. vyd. Praha: IFV nakladatelství, 2000. ISBN 80-85866-45-5
4) POMETLOVÁ, M. a kol. Lékařská fyziologie. Praha: Grada Publishing, 1996.ISBN 807169-311-1
5) PÁČ, L., VEVERKOVÁ, L. Anatomie kardiovaskulárního a lymfatického systému. 1. vyd. Brno: MU, 2004. 55 s. ISBN 80-210-3540-4
Předběžná náplň práce
Název práce: Informovanost pacientů po operaci karcinomu prsu a lékařů v oblasti prevence a léčby lymfedému horní končetiny.
Cíle práce: Zjistit orientovanost pacientů a lékařů v možnostech prevence a léčby lymfedému horní končetiny po operaci karcinomu prsu, zdůraznit význam prevence lymfedému, navrhnout způsob, jak zlepšit informovanost pacientů.
Metoda: Zvolila jsem metodu šetření pomocí dotazníků. Vzhledem k tomu, že pro tento výzkum neexistuje žádný standardizovaný dotazník, vytvořila jsem vlastní dotazníky. Jeden určený pro lékaře a druhý pro pacienty. Šetření probíhalo u 37 lékařů a 30 pacientek po operaci karcinomu prsu.
Výsledky: Celkové hodnocení určuje stupeň informovanosti lékařů a pacientek. Potvrdila se první hypotéza o nedostatečné informovanosti pacientek, i druhá hypotéza předpokládající rozdíly mezi informovaností pacientů. Onkologové jsou nejvíce zainteresováni v problematice lymfedému z uvedených skupin lékařů, což potvrzuje třetí hypotézu.
Klíčová slova: lymfedém, sentinelová uzlina, manuální lymfodrenáž, kompresní terapie, bandážování.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Aims: Find interest of patiens and doctors in possibility of prevention and treatment lymphedema of the upper limb after operation for mamma cancer, point out prevention of lymphedema find way how improve acquaintance of patiens.
Method: I choose method of quest by means of checklists. Because the standardized questionary does not exist for this study, I create my own questionnaire.
Results: The general classification determines the stair of acquaintance of doctors and patients. The first hypothesis about poor knowledge of patiens was confirmed and the second hypothesis supposing differences in acquaintance of patiens was confirmed too. Oncologists are the most interested in problematic of lymphedema from introduced group of doctors, which confirms the third hypothesis.
Key words: lymphedema, sentinel nodule, compression process therapy, bandage treatment
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK