Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kvalita života u pacientů po cévní mozkové příhodě
Název práce v češtině: Kvalita života u pacientů po cévní mozkové příhodě
Název v anglickém jazyce: Quality of life of pacients after cerobrovascular events
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Fyziologie (51-500200)
Vedoucí / školitel: doc. MUDr. Staša Bartůňková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 13.03.2008
Datum zadání: 13.03.2008
Datum a čas obhajoby: 05.05.2008 14:30
Místo konání obhajoby: katedra fyziologie
Datum odevzdání elektronické podoby:15.04.2008
Datum odevzdání tištěné podoby:15.04.2008
Datum proběhlé obhajoby: 05.05.2008
Oponenti: doc. MUDr. Eva Kohlíková, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1)Studium odborné literatury vztahující se k tématu bakalářské práce 11/07
2)Vypracování teoretické části 12/07
3)Získání potřebných informací k sepsání tří kazuistik 1/08
4)Zpracování a setřídění získaných informací 2/08
5)Porovnání tří kazuistik, návrh řešení vzniklých výsledků 3/08
6)Pracovní verze bakalářské práce ? konzultace v dohodnutém režimu s vedoucím práce /průběžně/
Seznam odborné literatury
AMBLER, Z. Neurologie ? pro studenty všeobecného lékařství. Praha: Univerzita Karlova, 1994. ISBN 80-7066-922-5
SEIDL, Z.; OBENBERGER, J. Neurologie pro studium i praxi. Grada, 2005. ISBN 80-247-0623-7
PFEIFFER, J. Neurologie v rehabilitaci ? pro studium a praxi. Grada, 2006. 978-80-247-1135-5
TROJAN, S.; DRUGA, R.; PFEIFFER, J.; VOTAVA, J. Fyziologie a léčebná rehabilitace motoriky člověka. Grada, 2001. ISBN 80-2470-031-X
ŠECLOVÁ, S. Rehabilitace po cévní mozkové příhodě. Grada, 2004. ISBN 80-247-0592-3
Předběžná náplň práce
Název: Kvalita života u pacientů po cévní mozkové příhodě
Cíle práce:
Cílem bakalářské práce (BP) je zhodnocení kvality života u mladých pacientek po cévní mozkové příhodě (CMP) pomocí kazuistik. Zjistit možnosti těchto pacientek s ohledem na sociální zabezpečení, rekvalifikaci a možnosti poskytnutí pomoci od neziskových sdružení a institucí.
Metoda:
Vytvoření tří kazuistik mladých pacientek po CMP, uspořádání do přehledných tabulek a jejich porovnání vzhledem k cíli BP.
Výsledky:
Srovnáním kazuistik je patrné postupné zlepšování zdravotního stavu pacientek po CMP a tím zvýšení kvality života.
Klíčová slova:
Cévní mozková příhoda, kvalita života, mladí pacienti, rehabilitace, možnosti uplatnění.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK