Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Jaderná magnetická rezonance yttrito-železitých granátů se substitucemi kobaltu a germania
Název práce v češtině: Jaderná magnetická rezonance yttrito-železitých granátů se substitucemi kobaltu
a germania
Název v anglickém jazyce: Nuclear magnetic resonance in yttrium-iron garnets with cobalt and germanium
substitutions
Klíčová slova: NMR, yttrito-železitý granát, defekty, substituce Co, Ge, Ca
Klíčová slova anglicky: NMR, yttrium iron garnet, defects, substitution of Co, Ge, Ca
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyziky nízkých teplot (32-KFNT)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Helena Štěpánková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.11.2008
Datum zadání: 12.11.2008
Datum a čas obhajoby: 23.06.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.05.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:26.05.2011
Datum proběhlé obhajoby: 23.06.2011
Oponenti: doc. RNDr. Miloš Rotter, CSc.
 
 
 
Konzultanti: Mgr. Karel Kouřil, Ph.D.
doc. RNDr. Vojtěch Chlan, Ph.D.
Zásady pro vypracování
Pracovní úkoly:
1. Seznámit se s principy jevu nukleární magnetické rezonance (NMR).
2. Seznámit se s pulsními metodikami měření spekter NMR a relaxačních rychlostí v magnetikách.
3. Osvojit si základy obsluhy spektrometru NMR.
4. Seznámit se se základními publikovanými údaji o strukturních a magnetických vlastnostech yttrito-železitých granátů (YIG).
5. Změřit spektra NMR vzorků epitaxních filmů YIG se substitucí kationty Co a Ge a diskutovat vliv této substituce na spektra.
Seznam odborné literatury
Seznam odborné literatury
S. Krupička, Fyzika feritů a příbuzných magnetických kysličníků (vybrané kapitoly), Akademia, Praha 1969
B. Sedlák, R. N. Kuzmin, Jaderné rezonanční metody ve fyzice pevných látek (vybrané kapitoly), skripta MFF, Praha 1983
H. Štěpánková, Anizotropie hyperjemného pole ve ferimagnetických oxidech (kap. 2, 3, 5), habilitační práce, Praha 1999
Soubor původních prací z odborných periodik

Předběžná náplň práce
Jaderná magnetická rezonance (NMR) je metoda, které poskytuje s velmi dobrým rozlišením informace o velikosti hyperjemného magnetického pole přítomného na jádrech izotopů s nenulovým jaderným spinem. Hyperjemné magnetické pole je dáno elektronovou a magnetickou strukturou měřené látky a je citlivé na lokální uspořádání atomů v okolí rezonujícího jádra. Změny hyperjemného pole je pak možno sledovat v závislosti na změnách okolí vyvolaných např. částečnou substitucí atomů ve studované látce za jiné prvky.
Práce bude zaměřena na studium yttrito-železitých granátů, které patří mezi významné magnetické oxidy. Úkolem bude měření spekter NMR jader 57Fe se substitucemi na pozicích iontů Fe. Experimenty budou prováděny převážně při nízkých teplotách (4.2 K).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK