Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Nácvik techniky útoků na nohy v základnej a specializovanej etape prípravy zápasenia voľným štýlom
Název práce v češtině: Nácvik techniky útoků na nohy v základnej a specializovanej etape prípravy zápasenia voľným štýlom
Název v anglickém jazyce: Practice of leg attack takedowns in basic and specialized phase
of freestyle training.
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Technické a úpolové sporty (51-600600)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jan Venzara
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.04.2008
Datum zadání: 06.05.2008
Datum a čas obhajoby: 05.05.2009 14:00
Místo konání obhajoby: KTUS FTVS Praha
Datum odevzdání elektronické podoby:15.04.2009
Datum odevzdání tištěné podoby:15.04.2009
Datum proběhlé obhajoby: 05.05.2009
Oponenti: Jindřich Vejsada
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cieľ práce: Cieľom tejto diplomovej práce je analýzou útokov na nohy ako nosnej technickej činnosti v zápasení voľným štýlom poukázať na ich dôleţitosť a nasmerovať začínajúcich trénerov k metodike výuky.
Metóda: na analýzu technických činností útokov na nohy boli pouţité metódy: metóda pozorovania, metóda rozhovoru.
Výsledky: Výsledkom diplomovej práce sú konkrétne analyzované jednotlivé technické činnosti útokov na nohy a ich ďalšie moţnosti rozvoja v tréningovom procese.
Kľúčové slová: zápasenie, voľný štýl, technika v postoji, útoky na nohy, aktívny záber.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The purpose of the thesis: ? to analyse leg attack takedowns as most important stage of freestyle training, ? to guide beginning coaches to the teaching methods.
The methods used to analyze the leg attack takedowns technique: Observing method and interview.
The Results: the results of the thesis is the analysis of particular techniques and their implementation in training.
Key words: free style, technique in standing position, leg attack takedown, active grip.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK