Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Recepce proroka Elijáše prostřednictvím karmelitánské spirituality
Název práce v češtině: Recepce proroka Elijáše prostřednictvím karmelitánské spirituality
Název v anglickém jazyce: The reception of Prophet Elijah by means of the Carmelitan spirituality
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biblických věd a starých jazyků (26-KBV)
Vedoucí / školitel: Mgr. Mlada Mikulicová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 19.03.2008
Datum zadání: 19.03.2008
Datum a čas obhajoby: 13.06.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.05.2008
Datum odevzdání tištěné podoby:05.05.2008
Datum proběhlé obhajoby: 13.06.2008
Oponenti: ThLic. Pavel Vojtěch Kohut, Th.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cíl: Zmapovat vliv starozákonní postavy proroka Elijáše na karmelitánskou spiritualitu.
Kroky:
1. Zasadit starozákonní popis Elijáše do dobového kontextu podle jiných starověkých zdrojů.
2. Vybrat starozákonní pasáže o Elijášovi a zdůraznit rysy, které se promítají do karmelitánské spirituality.
3. Popsat elijášovskou inspiraci v karmelitánské tradici: hora Karmel, hlavní karmelitánské osobnosti a díla.
4. Pojmenovat nosné prvky, jimiž Elijášova postava inspiruje.
Seznam odborné literatury
BIBLE ? Písmo Svaté Starého i Nového zákona, Praha: Česká biblická společnost, 2004.
CETKOVSKÝ Gorazd, O.Carm: Prorok Eliáš v karmelitánské tradici (vyjma bosé reformy, bibliografický údaj není uveden, 2004.
DOBHAN Ulrich: Spiritualita Karmelu, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1994.
GIORDANO Silvano, SALVATICO Girolamo: Karmel ve Svaté zemi od počátků až po současnost, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2006.
CHIOLERIO Marco, OCD: Eliáš ? ten, který kontempluje živoucího Boha, Bibliografický údaj není uveden, 2004.
Sv. JAN od KŘÍŽE: Výstup na horu Karmel, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1999.
Sv. JAN od KŘÍŽE: Duchovní píseň, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2000.
KOHUT Pavel Vojtěch, OCD: Dux et Pater ? Eliáš v tereziánském Karmelu, bibliografický údaj není uveden, 2004.
KOPPOVÁ Johanna: Starý zákon ? kniha pro dnešní dobu, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2003.
KOPPOVÁ Johanna: Izraelští proroci, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2001.
McGREAL Wilfrid: Prameny karmelitánské spirituality, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2001.
STAROZÁKONNÍ PŘEKLADATELSKÁ KOMISE: Výklady ke Starému zákonu II, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1996.
SPEYR Adrienne von: Eliáš, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1992.
STEHLÍK Ondřej: Ugaritské náboženské texty, Praha: Vyšehrad, 2003.
Předběžná náplň práce
Obsahem práce je seznámit se stěžejními činy proroka Elijáše, které měly vliv na karmelitánskou spiritualitu s přihlédnutím k historickému kontextu doby, ve které Elijáš žil. Dále pojednává o prorokově vlivu na některé významné osobnosti karmelitánského řádu (sv. Jan od Kříže, Terezie z Avily?) a konečně uvádí, jakým způsobem se prorokovo působení a spiritualita promítly do stanov karmelitánského řádu. V závěru se pak autor pokouší o aktualizaci elijášovského odkazu v současném světě.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of the bachelor´s thesis is to present the most significant deeds of Prophet Elijah that have inspired Carmelite spirituality within their historical context. The main discussion concerns the prophet´s influence on the chief personalities of Carmelitan order (St. John of the Cross, Therese of Avila...) as well as on the Carmelite statutes. In the conclusion the author attempts at defining the Elijah legacy in the contemporary world.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK