Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Orientální tanec v Praze, respektive ve studiu Zambra
Název práce v češtině: Orientální tanec v Praze, respektive ve studiu Zambra
Název v anglickém jazyce: Oriental dancing in Prague, in the Zambra Studio in particular
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program SHV - Společenskovědní modul (24-SM)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.02.2008
Datum zadání: 15.02.2008
Datum odevzdání elektronické podoby:15.02.2008
Datum proběhlé obhajoby: 19.03.2008
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK47005)
Oponenti: Mgr. Martin Heřmanský, Ph.D.
 
 
 
Seznam odborné literatury
Relevantní literatura (cca 5 titulů): Ania Peterson Royce, The Antropology of Dance; Mila el Kral, Kouzlo orientálního tance; články z časopisů Orient a Tanečních listů, Buonaventura, Wendy, Serpent of the Nile. Women and Dance in the Arab World
Předběžná náplň práce
Práce se zaměří na oblast stále více se rozvíjející pražské scény orientálního tance. Jejím hlavním cílem bude zjistit, jak se na pozadí měnící se společnosti tato scéna proměňovala v několika posledních letech. Práce zmapuje kurzy orientálního tance a jejich zaměření a v souvislosti s ním frekventanty těchto kurzů. Také se pokusí zachytit, jak se orientální tanec do Čech dostal, za jakých podmínek se zde rozvíjel, jaký druh lidí kurzy orientálního tance navštěvoval a jak se tato návštěvnost proměňovala v několika posledních letech; při jakých příležitostech se konala představení orientálního tance, jak se měnila návštěvnost a zájem o tyto představení. Návaznost tématu na absolvované kursy (popř. certifikované programy), které student již student absolvoval; předběžný plán kursů, které student hodlá v souvislosti s bakalářskou prací absolvovat. Etnomuzikologie Mimoevropské hudeb. kultury I., II., Západní umělecká hudba I., II., Hudební orální kultury Evropy, Collegium Ethnomusicum, Metody etnologického výzkumu, Úvod do indologických studií I., II.; Problematika taneční antropologie, Etnomuzikologický metodologický seminář, Antropologický seminář z hudební etnografie Způsob zpracování tématu; informace o pramenech, které budou využívány a metodě, která bude uplatněna. Nejprve bude dána minimální teoretická základna k problematice taneční antropologie a orientálního tance. (Relevantní literatury je velmi málo.) Kostru práce budou tvořit data získaná řízeným rozhovorem od 5 ? 7 lektorů a dotazníkovou formou přibližně od stovky respondentů tj. účastníků kurzů. Závěrečnou část bude představovat interpretace sebraných dat. Plánovaná struktura práce: 1) Nastínění problematiky taneční antropologie obecně, zachycení místa tance v kultuře. 2) Průnik orientálního tance do Evropy, především do České republiky. 3) Zmapovaní současný kurzů orientálního tance v Praze, jací lidé tyto kurzy navštěvují a jak se struktura těchto lidí mění v čase. 4) Antropologická interpretace.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK