Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv reklamy na masovou tvořivost a její odraz v jiných médiích
Název práce v češtině: Vliv reklamy na masovou tvořivost a její odraz v jiných médiích
Název v anglickém jazyce: An impact of advertising on mass creativity as reflected in other mass media
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program SHV - Společenskovědní modul (24-SM)
Vedoucí / školitel: doc. Ing. Karel Müller, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.03.2008
Datum zadání: 03.03.2008
Datum odevzdání elektronické podoby:19.03.2008
Datum proběhlé obhajoby: 19.03.2008
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK47005)
Oponenti: PhDr. Daniel Říha, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Struktura:
1) formulace problému (povaha sdělení, míra autonomie příjemce/konzumenta)
2) zpracování odborných textů k danému problému a formulace hypotézy
- zpracování primárních pramenů ve spolupráci se společností Vodafone
- zpracování sekundárních pramenů k průběhu a vlivu kampaně
3) zpracování zvolené kampaně
4) závěr
Seznam odborné literatury
Literatura:
A. Giddens: Důsledky modernity
J.B. Thompson: Média a modernita
P. Bourdieu: O televizi
P. L. Berger, T. Luckmann: Sociální konstrukce reality
Z. Bauman: Globalizace
B. Fay: Současná filosofie sociálních věd
T. Verna: Live TV, An inside look at directing and producing
Předběžná náplň práce
Práce bude reflektovat vztah mezi producentem a příjemcem reklamy, především internalizaci sdělení ze strany příjemce a jeho další promítnutí do každodenního života. Osou výzkumu bude reklamní kampaň společnosti Vodafone (dříve Oskar), jejíž velké úspěchy na poli reklamy jsou spojeny se spoluprací se členy divadla Sklep. Televizní reklamy na Oskar se brzy staly součástí obecného povědomí a předmětem mnoha parafrází napříč společenským spektrem. O loňské vánoční kampani to platí dvojnásob. ?Falešní sobi? kolují po internetu v nejrůznějších provedeních, byly námětem vánočních a novoročních přání, ale objevili se i jako satirická alegorie současného bezvládí a politických tahanic v tištěných médiích. Práce se zaměří na tři hlavní aspekty:
1) reklamní tvorba a komunikační proudy mezi producentem a příjemcem reklamního sdělení
(s přihlédnutím k audiovizuálním prostředkům reklamního spotu)
2) interpretace reklamy ze strany příjemce, zapojení reklamních sloganů do každodenního života a reinterpretace, či parafráze těchto sloganů (a šíření těchto jevů).
3) marketingová strategie společnosti a komerční úspěch této kampaně (přestože nabídka společnosti Vodafone nebyla tak výhodná jako u její konkurence, díky reklamě se společnost na veřejnosti stala nejdiskutovanější. Další, okrajový záměr tedy bude srovnání úspěchu řekněme ?popularizačního? a komerčního).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK