Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Bezdůvodné obohacení ze srovnávacího pohledu
Název práce v češtině: Bezdůvodné obohacení ze srovnávacího pohledu
Název v anglickém jazyce: Unjustified Enrichment in the Comparative Perspective
Klíčová slova: Bezdůvodné obohacení. Občanský zákoník. Občanské právo. Srovnávací právní věda.
Klíčová slova anglicky: Unjustified enrichment. Unjust enrichment. Restitution. Civil Code. Civil law. Comparative law.
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanského práva (22-KOP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.02.2008
Datum zadání: 26.02.2008
Datum a čas obhajoby: 29.09.2015 14:00
Místo konání obhajoby: m.č.412/4.patro PF UK
Datum odevzdání elektronické podoby:11.05.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:12.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 29.09.2015
Oponenti: prof. JUDr. Josef Salač, Ph.D.
  JUDr. Martin Vychopeň
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem práce je výzkum zásadních výsledků, k nimž v oblasti bezdůvodného obohacení dospěla zahraniční právní věda, zejména v německé právní oblasti, a dále jejich srovnávací použití při výkladu veškerých ustanovení NOZ o bezdůvodném obohacení, včetně souvislostí s dalšími soukromoprávními instituty. Práce tak intenzivně čerpá zejména z rakouské a německé judikatury a doktríny, z Návrhu společného referenčního rámce (DCFR), ze švýcarského práva a z komparativní literatury; na řadě míst se zmiňují též právní řády další a na konci práce je uveden propracovaný překlad vybraných zahraničních úprav. Práce neobsahuje prostý popis, nýbrž je vedena zájmy českého právního prostředí a snahou přispět české doktríny i aplikační praxi. Proto také práce vychází též z úplné rešerše judikatury Nejvyššího soudu od roku 2010 včetně. Práce dospívá k řadě závěrů, po bodech shrnutých na jejím konci, které lze z hlediska českého práva považovat za původní. Tyto závěry pak odůvodňují kladnou odpověď na hypotézy, že české právo bezdůvodného obohacení nelze – zvláště poté, kdy zákonodárce převzal do úpravy bezdůvodného obohacení v NOZ řadu zahraničních ustanovení – vykládat izolovaně, nýbrž že jeho kvalitní, hodnotově ukotvené a předvídatelné aplikaci významně přispívá právě srovnávací hledisko.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of the thesis is the legal research of important results concerning unjustified enrichment that have been attained in foreign jurisprudence and judicial opinions, especially within the German legal family, and their comparative application to all provisions of the New Czech Civil Code („NCC“) regulating unjustified enrichment, including their relation to other parts of civil law. The thesis thus draws extensively from Austrian and German jurisprudence and case law, from the Draft Common Frame of Reference, from Swiss law and from comparative literature; further legal orders are also mentioned and a refined translation of relevant foreign provisions is included in the appendix. The thesis does not include a mere description, but rather follows the interests of Czech law and aims to make a contribution to Czech jurisprudence and application the of law. Accordingly, the thesis is also founded on complete research of the Czech Supreme Court case law made in and after 2010. The thesis comes to a number of conclusions (summarized in the itemized resumé) which may be deemed for original from the point of view of the Czech legal discourse. These conclusions corroborate the hypothesis that the Czech law of unjustified enrichment – especially after a number of foreign provisions has been adopted in the NCC – should not be interpreted in isolation and that its principled and forseeable application is well served by the comparative law approach.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK