Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Didaktická hra jako prostředek otevírání geometrického světa
Název práce v češtině: Didaktická hra jako prostředek otevírání geometrického světa
Název v anglickém jazyce: Didactic game as a way to open the world of geometry
Klíčová slova: prostředí Parkety, Ubongo, didaktická hra, konstruktivismus, aktivní vyučování, motivace, experiment
Klíčová slova anglicky: environment Parquets, Ubongo, learning, didactic game, constructivism, active teaching, motivation, cooperative experiment
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 28.01.2015
Datum zadání: 29.01.2015
Datum a čas obhajoby: 19.05.2016 13:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R302, 302, Knihovna KMDM, 3. patro, vpravo
Datum odevzdání elektronické podoby:10.03.2016
Datum proběhlé obhajoby: 19.05.2016
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: Mgr. Veronika Tůmová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce bude založena na experimentech se žáky prvního stupně. Experimenty se budou provádět v rámci školního kroužku. Tématem experimentů bude prostředí parket od jeho zavedení po řešení složitějších problémů. Vše bude nahráváno na video, případně doplněno poznámkami. Nahrávky budou přepsány do písemné podoby a následně analyzovány.
Seznam odborné literatury
Sady učebnic matematiky pro 1. st
Jirotková, D. Cesty ke zkvalitňování výuky geometrie
Hejný, M. Vyučování matematice orientované na budování schémat: Aritmetika 1. stupně
relevantní publikace z kognitivní psychologie a teorie učení
Předběžná náplň práce
- studium odpovídajících učebnic
- didaktická analýza prostředí parket
- studium možností jak propojit hru Ubongo s prostředím parket
- příprava matematického kroužku: výběr žáků, příprava nástroje experimentů, příprava a realizace pilotního experimentu,
- modifikace scénářů a realizace experimentu
- zpracování evidence experimentu
- analýza dat z experimentu
- zpracování do podoby diplomové práce
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
- study of relevant texbooks
- didactical analysis of the learning environment Tiles
- study how to ling the game Ubongo with the learning environment Tiles
- preparpation of the matemathmatical club: choice of pupils, development of the tool of experiments development and implemetation of a pilot experiment,
- modification of scenarios,implementation of the experiments
- processing of the evidence of experiments
- data analysis
- diploma thesis completion
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK