Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Alkohol jako společenský fenomén mezi českými a finskými studenty a jako jedna z kontroverzních sociologických normativních otázek vůbec
Název práce v češtině: Alkohol jako společenský fenomén mezi českými a finskými studenty a jako jedna z kontroverzních sociologických normativních otázek vůbec
Název v anglickém jazyce: Alcohol as a social phenomenon between Czech and Finnish students, and as a controversial issue in normative sociology
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program SHV - Společenskovědní modul (24-SM)
Vedoucí / školitel: Ing. Libor Prudký, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.02.2008
Datum zadání: 15.02.2008
Datum odevzdání elektronické podoby:15.02.2008
Datum proběhlé obhajoby: 19.03.2008
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK47005)
Oponenti: Mgr. Eva Richterová, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: Ing. Libor Prudký, Ph.D.
Zásady pro vypracování
Návaznost tématu na absolvované kursy (popř. certifikované programy), které student již absolvoval; předběžný plán kursů, které student hodlá v souvislosti s bakalářskou prací absolvovat. FHS:S002BE00I Úvod do sociologie A FHS:S568E111I Sociologický seminář FHS:S568E211I Sociologický seminář II FHS:S568E311I Sociologický seminář III FHS:S654EE10I Návykové chování FHS:S593ES00I Diplomní seminář k sociologickým tématům ? Prudký FHS:YBQ0001ZI Kvantitativní metody zpracování informací I. (plánuji i druhou část kurzu) Kurzy absolvované v průběhu studijního pobytu ve Finsku (letní semestr 2006) FHS:K001AE00I Prémiové body ECTS - Komunikativní modul FHS:K001AE00I Prémiové body ECTS - Komunikativní modul Způsob zpracování tématu; informace o pramenech, které budou využívány a o metodě, která bude uplatněna. Nasbíraná data z dotazníků prezentovaných na FHS a finských universitách budou zpracovány pomocí programu SpSS, porovnány graficky a interpretovány.
Seznam odborné literatury
Relevantní literatura (cca 5 titulů): - Večerník, J., Matějů p. (Eds).1998:Zpráva o vývoji české společnosti 1989-1998, Praha: Academia - Munková,G. 2001, Sociální deviace, přehled sociologických teorií, Praha: Nakladatelství Karolinum - Ernst, W., 2006, History of the normal and the abnormal: social and cultural historie of norms and normativities, London: Routledge - Bauman, Z., 1996, Myslet sociologicky, Praha: Sociologické nakladatelství SLON - Personen, P. and Riihinen,O., 2002, Finland: The politoval system and the welfare state, Helsinky: Finnish Literature Society - Heath, D.B., 2000, Drinking Occasions: Comparative Perspectives on Alcohol and Culture (Hardcover) Taylor and Francis
Předběžná náplň práce

Ve zkratce je koncepce práce plánovaná na orientaci norem, jejich zakořenění ve společnosti, resp. především mezi studenty. Přičemž stěžejním bodem je užívání alkoholu, jeho funkce ve společnosti, ani ne tak jeho problematické důsledky užívání, jako spíše jeho uznávání společností, kladení otázek proč právě v těchto situacích a jak to souvisí s celkovou normativní mentalitou společnosti. Jednou z hypotéz by měl být fenomén alkoholu jako hledání identity, druhou naopak jako deviace. Práce se opírá o dotazník několik let na naší i jiných českých vysokých školách prezentovaný pod vedením Ing. Libora Prudkého. Na jeho zpracování jsem se podílela ve školních letech 2004/2005 a 2005/2006, přičemž v roce 2006 jsem ho prezentovala na dvou universitách v Turku, stejně jako učinila předešlý rok absolventka FHS Kamila Kozelková, což umožňuje další srovnání mezi dvouletými výsledky z finského výzkumu. Chtěla bych přidat i výzkum kvalitativní v podobě několika osobních interview především se studenty FHS. Dalším důležitým plánovaným bodem práce je přiblížení otázky norem, což je jedna část dotazníku, ke krátkému představení jednotlivých indikátorů mi bude jako hlavní zdroj sloužit převážně sociologická literatura. K přiblížení hypotéz je také nezbytné zaměřit se na otázku, co je to deviace, co je to identita a její formování. Ovšem stěžejním indikátorem je užívání alkoholu a lehkých drog a jejich korelace s ostatními indikátory. Plánovaná struktura práce: Uvedení Finska a České Republiky. Přiblížení jejich kulturní, sociální a politické situace. Popsání průběhu sběru dat. Výsledky zpracování a interpretace dat. Zaměření na normy a hodnoty ? sociologické a psychologické teorie. Fenomén ?alkohol? ve společnosti finské a české. Představení hypotéz. Prezentace jednotlivých indikátorů z dotazníků v oblasti norem, propojení mezi nimi a především s užíváním alkoholu, tedy ověření hypotéz. Interview především se studenty. Závěr. Příloha ? z vlastní zkušenosti.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK